Citrix: badanie cyfrowej transformacji w Polsce

By sprawdzić, jak obecnie wygląda stan cyfrowej transformacji i jej wpływu na pracę, efektywność działań i zaangażowanie pracowników firma badawcza Economist Intelligence Unit (EIU) na zlecenie Citrix przeprowadziła badanie przedstawicieli kadry zarządzającej w Polsce.

Jak pokazuje badanie Citrix, ostatnie kilka lat, to czas sporych zmian na styku biznes-technologia dla wielu, szczególnie większych organizacji. 54,8% przedstawicieli badanych firm twierdzi, że w ciągu ostatnich dwóch lat ich organizacje wdrożyły i działają w oparciu o strategię cyfrowej transformacji.

Co więcej, kolejne 16,3% ma taką strategię od ponad 2 lat. Z kolei 26,9% firm jest w trakcie jej opracowywania i wdrażania, a jedynie 1,9% nie ma lub nie planuje jej w najbliższym czasie. Jednocześnie, ci sami respondenci potwierdzają tezę, że samo wprowadzenie takiej strategii nie jest wyznacznikiem sukcesu. Wielu z nich widzi potrzebę usprawnień w korzystaniu z cyfrowych technologii, jakie musi wprowadzić we własnych firmach po to, by być bardziej konkurencyjnymi na rynku i osiągnąć strategiczne cele. (29,8% widzi potrzebę małych zmian; 40,4% dostrzega konieczność pewnych zmian, a 29,8% wskazuje, że większe zmiany są konieczne.

Ludzie w centrum uwagi

Właściwa motywacja pracowników, ich zaangażowanie i produktywność jest efektem prowadzonych w firmach działań i ma na nie bezpośredni wpływ. Stąd też tak istotne jest monitorowanie nastrojów i zachowań ludzi, by wiedzieć jak właściwie zarządzać firmą i w jakim kierunku wprowadzać zmiany. Wiedzą to również respondenci badania. 100% z nich deklaruje, że mierzy wydajność swoich pracowników; jednocześnie 88% analizuje ich zaangażowanie; a aż 58% twierdzi, że w ich organizacjach poprawa zaangażowania pracowników jest ważniejsza niż poprawa ich wydajności.

Jak widać badane osoby decyzyjne mają świadomość zależności między zaangażowaniem pracowników, a ich wydajnością w pracy. 65,4% z nich zgadza się z tezą, że niskie zaangażowanie pracowników prowadzi do niskiej wydajności; 20,2% twierdzi, że słaba wydajność prowadzi do niskiego zaangażowania pracowników; a 14,4% uważa, że niskie zaangażowanie pracowników i niska wydajność wzajemnie się negatywnie umacniają.

Świadome decyzje kadry zarządzającej z korzyścią dla pracowników

Wielu z przedstawicieli badanych organizacji dostrzega zalety biznesowe zwiększenia poziomu ogólnej satysfakcji z pracy pracowników. Wśród najczęściej wymienianych respondenci wskazują: poprawę zaangażowania pracowników (wskazuje na ten element 46,2% badanych), poprawę wydajności pracowników (42,3%), wzrost rentowności firmy (35,6%), poprawę innowacyjności/ kreatywności (31,7%), wzrost zadowolenia klientów (26,9%) czy też poprawę postrzegania marki (26,9%). Jednocześnie wśród głównych czynników odpowiadających za wypracowanie odpowiedniej satysfakcji z pracy badani wskazują: wynagrodzenie pracowników/ odpowiednie warunki umowy (29%), technologie dostępne dla pracowników (14%), ich związek z organizacją (13%), właściwe zarządzanie (12%), polityki związane z elastyczną pracą (11%), kulturę organizacji (10%) czy odpowiednio zaprojektowane miejsce pracy (8%).

Ten związek potwierdzają również badani rozmówcy. Pytani o wskazanie najważniejszych cech technologii miejsca pracy, które w największym stopniu przyczyniają się do zaangażowania pracowników wymieniają: łatwy dostęp do informacji wymaganych do jej wykonywania (38,5%); prostotę użycia (34,6%); możliwość pracy z dowolnego miejsca (34,6%); możliwość wyboru urządzenia (32,7%); efektywność kosztową (31,7%); standard pracy podobny jak w przypadku stosowania konsumenckich rozwiązań (27,9%) oraz możliwość wyboru aplikacji (24%).

Wiele osób dostrzega również konieczność monitorowania i mierzenia satysfakcji z pracy użytkowników. 86% respondentów twierdzi, że umożliwienie pracownikom wyboru aplikacji i urządzeń, przyczynia się do poprawy ich satysfakcji z pracy. 83% zgadza się również ze stwierdzeniem, że odpowiednia satysfakcja z pracy ludzi powinna być kluczowym czynnikiem we wszystkich projektach informatycznych. Ci sami respondenci potwierdzają również, że samo zastosowanie technologii nie jest gwarantem sukcesu. 80% z nich zgadza się, że źle dobrana lub wdrożona technologia miejsca pracy może mieć negatywny wpływ na satysfakcję pracowników.

Citrix w raporcie Forrester Research /UEM/

Zmiany w organizacjach wymagają zaangażowania nie tylko działu IT

Zarówno strategia cyfrowej transformacji jak i każda inna zmiana organizacyjna wymaga współpracy specjalistów z różnych działów. Od dłuższego czasu podkreśla się, że skuteczność projektów IT powinna być konsultowana z działami biznesowymi, by jak najlepiej służyć zarówno firmie jak i ludziom w niej pracującym. Takie działania sprzyjają również lepszemu zrozumieniu wzajemnych potrzeb i wspólnych relacji biznes / IT.

Również nasi badani rozmówcy dostrzegają tę zależność. 72% z nich postrzega cyfrową transformację, jako wspólny projekt IT i HR. Ponadto 75% respondentów potwierdza, że w ich organizacjach przedstawiciele działu HR są włączeni w projektowanie i wybór odpowiednich technologii, potrzebnych do stworzenia odpowiedniego dla użytkowników miejsca pracy. Jednocześnie ci sami respondenci pytani o główne bariery pojawiające się we współpracy działu HR z IT wskazują najczęściej na: brak wzajemnego zrozumienia (37,3%), brak czasu (31,3%), brak środków finansowych (23,9%), brak wspólnych celów (23,9%), pierwszeństwo innych priorytetów (20,9%).