Dell: badanie „Future Proof” Dell Technologies

Wyniki badania Dell Technologies pokazują trend wśród pokolenia Z: niemal połowa (47%) pokolenia Z chętna jest zaakceptować krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne, takie jak niższy wzrost PKB, aby decydenci mogli zainwestować w strategię długoterminową, która promuje bardziej zrównoważony rozwój.

Badanie przeprowadzone w ponad 15 lokalizacjach na całym świecie dotyczyło opinii osób dorosłych z pokolenia Z (osoby w wieku 18–26 lat) na temat strategii ożywienia społeczno-gospodarczego. Niemal dwie trzecie (64%) respondentów wychodzi z założenia, że technologia odegra istotną rolę w walce z kryzysem klimatycznym.

Wielu przedstawicieli pokolenia Z jest gotowych zaakceptować krótkoterminowe ograniczenia ekonomiczne; uznają oni zrównoważoną energię (42%), umożliwienie wdrożenia modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (39%) i bardziej zrównoważony transport publiczny (29%) za trzy najważniejsze obszary inwestycyjne, które rządy powinny traktować priorytetowo. Jedna czwarta respondentów (25%) wyraża również poparcie dla zwiększenia edukacji obywateli na temat zrównoważonego rozwoju.

 • Zaufanie pokolenia Z dotyczące tego, że inwestycje skupione na ożywieniu sektora publicznego przyniosą rozkwit gospodarki w perspektywie 10 lat jest podzielone: jedna trzecia  ich przedstawicieli na całym świecie (32%) wyraża niskie zaufanie lub w ogóle jego brak, podczas gdy 38% jest niezdecydowanych, a 29% wyraża wysokie bądź pełne zaufanie.
 • Można oczywiście zaobserwować zróżnicowanie geograficzne: największa liczba respondentów z Singapuru (56%) i Korei (41%) wyraża wysokie lub pełne zaufanie. Największe odsetki respondentów, których zaufanie było niskie, bądź nie było go w ogóle, odnotowano w Japonii (47%) i Brazylii (49%).

Ankietowani wyrazili opinię, że  cyfrowa przyszłość musi mieć silne podstawy w postaci cyberbezpieczeństwa. Ponad połowa z nich (56%) uważa, że istnieje potrzeba wprowadzenia rygorystycznych przepisów prawnych i dokonania większych inwestycji w cyberbezpieczeństwo celem ochrony infrastruktury krajowej i zapewnienia, że prywatne przedsiębiorstwa spełniają ścisłe standardy. Aby to umożliwić i zwiększyć zaufanie w stosunku do rządów, 38% respondentów chce, aby sektory prywatny oraz publiczny były wobec siebie nawzajem odpowiedzialne i współpracowały ze sobą.

Wyeliminowywanie luk w umiejętnościach i zniwelowanie nierówności cyfrowych

Pokolenie Z uznaje wartość rozwijania kompetencji cyfrowych niezbędnych w ich przyszłych miejscach pracy. Trzy czwarte respondentów (76%) uważa, że zdobycie nowych kompetencji cyfrowych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia możliwości w przyszłej karierze zawodowej lub planuje je zdobyć.

Ankietowani czują, że w trakcie edukacji można było ich lepiej przygotować w kwestii kompetencji cyfrowych. Ponad dwie piąte respondentów (44%) twierdzi, że w szkole nauczono ich jedynie bardzo podstawowych umiejętności komputerowych, a około jednej dziesiątej (12%) nie przekazano żadnej wiedzy w zakresie technologii ani kompetencji cyfrowych. Ponad jedna trzecia (37%) uważa, że szkoła (poniżej 16. roku życia) nie przygotowała ich w zakresie umiejętności technologicznych potrzebnych w planowanych przez nich zawodach.

Aby pomóc wypełnić lukę w kompetencjach cyfrowych jedna trzecia (34%) respondentów proponuje, by kursy związane z technologią na wszystkich poziomach edukacji były ciekawsze i powszechniej dostępne. Jedna czwarta (26%) uważa, że obowiązkowe kursy związane z technologią przed 16. rokiem życia zachęcą młodych ludzi do obrania ścieżki kariery skupiającej się na technologii.

W odpowiedzi na pytanie o to, jakie obszary inwestycji rządy powinny traktować priorytetowo, aby pomóc wyeliminować dyskryminację cyfrową w obrębie różnych lokalizacji, grup demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych, pokolenie Z uważa, że należy skupić się przede wszystkim na dostępie do urządzeń oraz łączności dla grup znajdujących w niekorzystnej sytuacji (33%) oraz łączności na obszarach wiejskich (24%).

Inne wnioski z badania:

 • Wspieranie wzrostu gospodarczego, poprawa świadczeń opieki zdrowotnej (21%), inwestowanie w edukację w celu wyeliminowania luki w umiejętnościach (11%) oraz inwestowanie w zrównoważoną/ekologiczną infrastrukturę (11%) to trzy najważniejsze priorytety wskazane przez pokolenie Z na całym świecie.
 • Ponad połowa (57%) pokolenia Z wykazuje niskie lub neutralne zaufanie co do tego, że podmioty świadczące usługi w zakresie służby zdrowia przechowują ich dane osobowe zgodnie z przepisami.
 • Ponad połowa (55%) przedstawicieli pokolenia Z wskazuje możliwość elastycznej i zdalnej pracy jako ważny czynnik, którym kieruje się przy wyborze pracodawcy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.dell.com/en-us/dt/perspectives/gen-z.htm.

Metodyka badania

Badanie terenowe zostało przeprowadzone przez Savanta ComRes, spółkę zajmującą się badaniami rynku, w lipcu i sierpniu 2022 roku w ponad 15 lokalizacjach. Pula respondentów: 15 105 osób dorosłych z „pokolenia Z” (osoby w wieku 18–26 lat), reprezentatywnych dla każdego kraju pod względem płci oraz regionu na każdym rynku. Lokalizacje:

  • Australia (1018 respondentów)
  • Brazylia (1021 respondentów)
  • Kanada (1011 respondentów)
  • Francja (1014 respondentów)
  • Niemcy (1020 respondentów)
  • Włochy (1063 respondentów)
  • Japonia (1021 respondentów)
  • Korea (1020 respondentów)
  • Meksyk (1005 respondentów)
  • Holandia (1013 respondentów)
  • Nowa Zelandia (811 respondentów)
  • Singapur (1022 respondentów)
  • Hiszpania (1019 respondentów)
  • Wielka Brytania (1041 respondentów)
  • Stany Zjednoczone (1006 respondentów)

Dodatkowe materiały 

Dell Global Data Protection Index 2021

Z pełnymi wynikami można zapoznać się tutaj

Źródło i prawa