Badanie PMR: firmom w Polsce brakuje zaawansowanych systemów do cyfrowej integracji

Integracja cyfrowa usprawnia procesy i zwiększa konkurencyjność firm na rynku. Pozwala na szybszy przepływ informacji, sprawniejsze zarządzanie, lepszą integrację procesów biznesowych, trafniejsze prognozy i bardziej skuteczne reagowanie na potrzeby rynku.

W badaniu „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce” zrealizowanym na zlecenie Dassault Systèmes, firma analityczna PMR przeanalizowała stopień integracji technologii cyfrowych w takich obszarach jak projektowanie cyfrowe, praca równoległa, mass customization, współpraca z podwykonawcami i inne, które składają się na zagadnienie integracji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Analiza wykazała, że polskie firmy doceniają korzyści płynące z integracji cyfrowej, ale często brakuje im zaawansowanych narzędzi do pełnego wykorzystania jej potencjału:

  • Ucyfrowienie procesu projektowania ma znaczący wpływ na rozwój produktu i skrócenie „time to market”. Według respondentów obszarami, które szczególnie zyskują na digitalizacji procesu projektowania są: tworzenie dokumentacji (89%), poprawa komunikacji w firmie (78%) oraz umożliwienie prowadzenia procesów równolegle (74%).

  • Firmy odpowiadają na zmieniające się wymagania klientów poprzez „mass customization”, czyli indywidualizację produktów wytwarzanych masowo, poprzez następujące działania: tworzenie indywidualnych serii produktów (54%), wytwarzanie produktów o zmienionych parametrach technicznych (42%) oraz projektowanie indywidualnych części do produktów (39%). Jednak tylko niewielka liczba respondentów przyznaje, że korzysta z zaawansowanych narzędzi wspomagających projektowanie i wytwarzanie produktów: MES (20%), APS (18%), PLM (19%).
  • Ponad połowa respondentów (54%) potwierdziła stosowanie modelu pracy równoległej. Wśród jej kluczowych zalet respondenci podkreślają możliwość skrócenia procesu projektowania i wdrażania produktu. Badanie pokazuje jednak, że firmom brakuje zaawansowanych systemów, aby w pełni wykorzystać potencjał takiego modelu pracy. Ponad 50% respondentów – jako główną barierę – wskazuje na wysoki koszt rozwiązań umożliwiających pracę równoległą.

Dassault Systèmes: rozwiązanie do oceny cyklu życia produktu

„Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”

  • Brak zaawansowanych systemów wpływa na współpracę z podwykonawcami podczas procesu projektowania i wdrażania produktu. Jak wynika z badania, połowa firm współpracuje z podmiotami zewnętrznymi. Co trzecia firma wykorzystuje do tego celu jedynie komunikatory, a 18% korzysta z aplikacji wchodzących w skład pakietu biurowego. Wskazuje to na brak odpowiednich, zaawansowanych narzędzi, które pozwoliłyby na zabezpieczenie danych, a także ustrukturyzowanie i przyspieszenie współpracy.
  • Tylko 19% badanych firm produkcyjnych korzysta z oprogramowania PLM. Respondenci korzystający z systemów PLM wskazują na kluczowe zalety tych rozwiązań: koordynację działań projektowych (58%), lepsze zarządzanie informacją o produkcie (58%), planowanie działań związanych z rozwojem produktu (53%) czy niższe koszty prac projektowych (47%). Wskazują też na następujące bariery wdrażania rozwiązań PLM: wysokie koszty wdrożenia (49%) oraz brak specjalistów w firmie, którzy potrafią obsługiwać systemy PLM (46%). Raport wskazuje, że istniejące bariery wdrożeniowe mogą zostać wyeliminowane przez rozwiązania chmurowe, które oferują skalowalność, specjalistyczne wsparcie, możliwość szybkiego reagowania i minimalizacji nakładów inwestycyjnych.

W ramach badania zespół PMR zbadał następujące obszary związane z transformacją organizacyjną: integracja cyfrowa, skracanie łańcuchów dostaw, zrównoważony rozwój oraz pracownicy przyszłości. Celem badania była diagnoza doświadczeń i znaczenia tych obszarów dla polskich przedsiębiorstw.

Metodyka badania

Badanie, zatytułowane „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”, zostało przeprowadzone w Q2 2022 roku na próbie 100 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów Transport i Mobilność, Urządzenia Przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle.

Źródło i prawa

PMR / Dassault Systèmes