Badanie EY: polski biznes skupia się na lokalnych wyzwaniach środowiskowych

Aż 79% polskich przedsiębiorców ma świadomość, że w najbliższych latach działania związane z ochroną środowiska będą zyskiwały na znaczeniu.

 

Badanie – Czy polski biznes jest zrównoważony? – zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie EY w lutym 2022 roku na próbie 200 firm działających na rynku ogólnopolskim, zatrudniających minimum 200 pracowników.

Według badania EY – Czy polski biznes jest zrównoważony? – do trzech największych wyzwań w tym obszarze rodzime organizacje zaliczają problem zanieczyszczenia plastikiem (49%), smogu (46%) i zanieczyszczeń odpadami (40%). Równocześnie jedynie 31% ankietowanych wymienia kwestię globalnego ocieplenia i zmian klimatu, co wskazuje na znaczący rozdźwięk pomiędzy międzynarodowymi wyzwaniami, a lokalnymi realiami. Znajduje to potwierdzenie w działaniach podejmowanych przez polskie firmy. Najwięcej przedsiębiorstw ( 91%) angażuje się w recycling , 83% w korzystanie z energooszczędnych rozwiązań, a 80% w ograniczanie ilości odpadów. Jedynie 60% deklaruje działania mające na celu ograniczenie śladu węglowego.

Jak wynika z badania EY – Czy polski biznes jest zrównoważony ­– 79% polskich przedsiębiorstw ma świadomość, że działania związane z ochroną środowiska będą zyskiwały na znaczeniu w ich branży w przeciągu 3-5 lat, a 66% uważa, że są one strategiczne dla ich sektora. Mimo to, aż 18% organizacji nie planuje podjęcia żadnych kroków w zakresie ograniczenia śladu węglowego. Wskazuje to na znaczącą rozbieżność pomiędzy pro-środowiskowymi aktywnościami firm wynikającymi z ich działalności biznesowej, a próbą wyjścia poza schemat i podejmowaniem szerszych inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Jednocześnie rodzime przedsiębiorstwa większą uwagę przekładają do lokalnych problemów. Dosonałym przykładem jest smog, który 46% ankietowanych wskazuje jako największe wyzwanie środowiskowe. Równocześnie w przypadku organizacji o polskim kapitale ten odsetek wynosi 49%, a mieszanym lub zagranicznym – 38%. Zdecydowana większość jest również notowana na giełdzie (64%). Co więcej, w przypadku właśnie tej grupy aż 88% organizacji już wdrożyło odpowiednie rozwiązania.

– Podejmowane przez polskie firmy ekologiczne działania są w dalszym ciągu dość rozbieżne z najpilniejszymi wymogami światowymi. Wynika to z ich bezpośredniego powiązania z bieżącą działalnością biznesową organizacji, a nie długofalową, holistyczną strategią. Zmiana w tym zakresie jest nieunikniona. Ograniczanie się do minimum im nie wystarcza już coraz bardziej świadomym konsumentom. Rosnący odsetek polskich firm zaczyna to dostrzegać, rozbudowując swoje aktywności nie tylko o działania ekologiczne, ale i społeczne. – mówi Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Lider Doradztwa w zakresie Sustainability w regionie CESA.

Recycyling przed śladem węglowym

Polskie firmy jako priorytet stawiają rozwiązywanie lokalnych wyzwań, co w wielu przypadkach wynika również z obowiązków regulacyjnych. Najwięcej – 91% – angażuje się w działania związane z segregacją odpadów. Na drugim miejscu wymienione zostało inwestowanie w energooszczędne rozwiązania (83%), a potem ograniczenie ilości odpadów (80%) i zanieczyszczeń powietrza (71%). Jedynie trzy na pięć firm wskazało na redukcję śladu węglowego. Wśród najważniejszych działań, które firmy deklarują wdrożyć w okresie najbliższych 5 lat warto wskazać wykorzystywanie innowacji ekologicznych (22%), odnawialnych źródeł energii (21%) oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (15%).

Rys. 1. Najważniejsze działania pro-środowiskowe, w jakie angażują się polskie firmy

– Postawa polskich przedsiębiorstw w kwestii ograniczania śladu węglowego ulega zmianie. Polski biznes coraz uważniej przygląda się konkretnym zagrożeniom i szansom, jakie zmiany klimatu stwarzają dla ich działalności i branż, przeprowadzając solidną analizę wpływu ryzyka biznesowego związanego z transformacją do gospodarki niskoemisyjnej. Rośnie świadomość, że konieczne jest wprowadzanie rozwiązań mających na celu walkę nie tylko z lokalnymi, ale również globalnymi wyzwaniami środowiskowymi – w tym w szczególności klimatycznymi. To pozytywna zmiana, która zwiastuje dalszy rozwój zrównoważonych inwestycji – dodaje dr Marcin Witkowski, menedżer EY Polska, ekspert transformacji strategicznej i zrównoważonego rozwoju.

Nowe priorytety interesariuszy

Firmy w naszym kraju coraz częściej dostrzegają, że zrównoważony rozwój nie kończy się na wątkach związanych z ekologią. W rezultacie, co potwierdzają wyniki badania EY – Czy polski biznes jest zrównoważony? – rodzime przedsiębiorstwa zaczynają przykładać coraz większą uwagę do dbałości o pracowników, klientów oraz społeczności lokalne. Przeważający odsetek badanych realizuje obecnie działania w zakresie uczciwych praktyk pracy (65%), bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia (61%), wsparcia społeczności lokalnych (60%), zdrowia (58%), dobrego samopoczucia (52%) oraz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym (51%). Biorąc pod uwagę działania w zakresie ładu korporacyjnego, na pierwszym miejscu przedsiębiorstwa stawiają na etykę w biznesie (56%), a następnie na przejrzystość własności i struktury organizacji (54%) oraz przejrzystość danych (51%). Dane wskazują, że w tej dziedzinie istnieje znaczące pole do poprawy. Coraz częściej nie tylko inwestorzy, ale również klienci oczekują wysokich standardów we wszystkich obszarach ESG.

Rys. 2 Działania w wymiarze społecznym i korporacyjnego ładu realizowane w polskich firmach

– Firmy ignorujące odpowiedzialność środowiskową, ale także społeczną i korporacyjną, mogą znaleźć się pod większą presją ze strony regulatorów rynku, a także notować spadek zainteresowania ze strony coraz bardziej świadomych klientów, poszukujących i wybierających marki które prowadzą działalność zgodnie z ich przekonaniami. Dlatego nie dziwi fakt, że polskie firmy coraz chętniej, choć jeszcze wciąż w dość skromnym zakresie, podejmują działania spełniające wymogi ESG. Brak inicjatyw ze strony rodzimych przedsiębiorców do wdrażania realnych i mierzalnych działań niesie ze sobą ryzyko, że zarówno kapitał, klienci jak i najlepsi pracownicy będą odwracać się od firm. Bardziej atrakcyjnymi pracodawcami staną się te przedsiębiorstwa, które wdrażają działania długoterminowo i prowadzą je w sposób transparentny. Brak działań stanie się równoznaczny z ponoszeniem ogromnych kosztów, nie tylko wizerunkowych, ale także finansowych – podsumowuje Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Lider Doradztwa w zakresie Sustainability w regionie CESA.

Badanie – Czy polski biznes jest zrównoważony? – zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie EY w lutym 2022 roku na próbie 200 firm działających na rynku ogólnopolskim, zatrudniających minimum 200 pracowników.

Źródło i prawa