Asbis: dobry 3Q i prognoza na 2019

W czerwcu 2019 ASBIS wprowadził na rynek pierwszą na świecie intuicyjną klawiaturę Prestigio Click & Touch, która łączy właściwości klasycznej klawiatury, touchpad’a i myszy komputerowej.

Kontynuując swoją strategię, w lipcu 2019 Grupa przejęła za 574 tysięcy USD wiodącą na rynku białoruskim spółkę AVECTIS, która znacznie wzmocniła jej kompetencje w sektorze korporacyjnych usług IT. Wynik tych działań powinien być widoczny we wzroście marż w kolejnych okresach sprawozdawczych oraz wyższej zyskowności Grupy.

 

  • Przychody ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosły ponad 1,25 mld USD, zysk brutto wyniósł 69,4 mln USD, natomiast zysk netto 7,2 mln USD. W samym III kw. 2019 r. Grupa wypracowała przychody w wysokości 462,7 mln USD, zysk brutto wyniósł 27,2 mln USD, a zysk netto 4,6 mln USD. Marża brutto w III kw. 2019 r. wyniosła 5,88% i była najwyższa od III kw. 2016 r.
  • 27 marca 2019 r. Grupa opublikowała prognozę finansową na 2019 rok. Zakłada ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 1,7 miliarda USD a 1,9 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 8,5 milionów USD a 10 milionów USD. Po opublikowaniu wyników finansowych za I-III kwartały tego roku ASBIS zdecydowanie podtrzymuje opublikowaną prognozę finansową.
  • ASBIS prowadzi obecnie program skupu akcji własnych, w ramach którego planuje do lipca 2020 r. nabyć do 500 tys. akcji, w cenie od 1,5-3 zł za akcję. Na cały program Grupa zamierza przeznaczyć do 300 tys. USD. Od 13 sierpnia 2019 r. Spółka nabyła 223 tys. akcji.

Grupa wypłaciła akcjonariuszom całościową dywidendę z zysków za 2018 r. w wysokości 0,10 USD na akcję (w sumie 5.550.000 USD).

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W OKRESIE I-III KWARTAŁY LAT 2019 I 2018

(mln USD)

III kw.

2019 r.

III kw.

2018 r.

Zmiana I-III kw.

2019 r.

I-III kw.

2018 r.

Zmiana
Przychody 462,7 532,3 -13% 1 250,9 1 498,5 -17%
Zysk brutto 27,2 25,6 +6% 69,4 68,8 +1%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 9,3 8,4 +11% 19,2 17,5 +10%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 4,6 4,2 +10% 7,2 7,1 +1%

 SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. W ciągu 9 miesięcy 2019 r. w sumie odpowiadały za blisko 78% całkowitej sprzedaży Grupy. Największym regionem sprzedaży dla ASBIS pozostają kraje byłego ZSRR, które w omawianym okresie odpowiadały za ponad 51% sprzedaży.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I-III kw. 2019 r. oraz I-III kw. 2018 r.

  I-III kw. 2019 r. I-III kw. 2018 r.
tys.
USD
% przychodów ogółem tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 641,561 51,29% 776.921 51,85%
Europa Środkowo-Wschodnia 333,640 26,67% 399.632 26,67%
Bliski Wschód i Afryka 162,400 12,98% 159.779 10,66%
Europa Zachodnia 86,206 6,89% 127.234 8,49%
Pozostałe 27,108 2,17% 34.951 2,33%
Ogółem 1,250,915 100% 1.498.517 100%

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analizując wyniki sprzedaży, należy wziąć pod uwagę, że spadek sprzedaży to efekt nasycenia poszczególnych rynków smartfonami i wynikającego z tego spowolnienia sprzedaży produktów tej kategorii, która generuje najwyższą sprzedaż Grupy. Spowolnienie to zostało przez Grupę przewidziane.

Warto zwrócić uwagę, że Polska znalazła się po raz kolejny wśród 10 najlepszych pod względem sprzedaży krajów w strukturze Grupy.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I-III kw. 2019 r. oraz w I-III kw. 2018 r. (w tys. USD)

 

  I-III kw. 2019 r. I-III kw. 2018 r.
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Rosja 247.251 Rosja 273.960
2. Ukraina 184.230 Ukraina 202.887
3. Zjednoczone Emiraty Arabskie 112.921 Kazachstan 144.778
4. Słowacja 111.266 Słowacja 128.537
5. Kazachstan 90.448 Zjednoczone Emiraty Arabskie 122.046
6. Białoruś 77.659 Holandia 58.851
7. Czechy 53.210 Białoruś 82.154
8. Rumunia 38.043 Czechy 58.014
9. Holandia 28.567 Rumunia 48.072
10. Polska 25.403 Węgry 26.987
  Pozostałe 281.917 Pozostałe 352.231
  OGÓŁEM 1.250.915 OGÓŁEM 1.498.517

 SPRZEDAŻ WEDŁUG LINII PRODUKTOWYCH

ASBIS pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych dostawców. W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 r. nastąpił ogólny spadek przychodów, głównie ze względu na znaczny spadek sprzedaży smartfonów. Największą sprzedaż generowały w omawianym okresie głównie smartfony, procesory, akcesoria i multimedia oraz laptopy.

Struktura przychodów w podziale na linie produktowe w I-III kw. 2019 r. oraz w I-III kw. 2018 r.

(w tys. USD)

 

 

 

I-III kw. 2019 I-III kw. 2018
tys.
USD
% przychodów ogółem tys.
USD
% przychodów ogółem
Smartfony 346.591 27,71% 589.055 39,31%
Procesory 194.957 15,59% 176.405 11,77%
Akcesoria i multimedia 140.085 11,20% 93.096 6,21%
Laptopy 96.390 7,71% 101.642 6,78%
Dyski twarde (HDDs) 85.844 6,86% 103.632 6,92%
Serwery 58.719 4,69% 51.944 3,47%
Dyski SSDs 55.478 4,43% 66.648 4,45%
Produkty sieciowe 39.104 3,13% 34.966 2,33%
Pozostałe 233.747 18,69% 281.129 18,76%
Przychody ogółem 1.250.915 100% 1.498.517 100%

Asbis: udane półrocze 2019