Asbis 2021: najlepszy Q1 w historii

ASBIS wypracował w I kw. 2021 rekordowe wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 733,3 mln USD w porównaniu do 500,5 mln USD w I kw. 2020 roku, co oznacza wzrost o 47%.

 

Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 260% i wyniósł 23,0 mln USD, w porównaniu do 6,4 mln USD w I kw. 2020 r., natomiast zysk netto był ponad sześciokrotnie wyższy (wzrost o 575%) i wyniósł 15,1 mln USD, w porównaniu do 2,2 mln USD rok wcześniej. W I kw. 2021 r. Grupa znacząco poprawiła również marżę zysku brutto na sprzedaży do poziomu 6,43% z 5,08% w I kw. 2020 r.

2021

  • Największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (53,6-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (22,9-proc. udział).
  • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w I kw. tego roku 9. miejsce z przychodami na poziomie ponad 22,4 mln USD (wzrost o ponad 14% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
  • ASBIS opublikował bardzo wysoką prognozę na 2021 r., która zakłada wypracowanie przychodów pomiędzy 2,7 mld USD a 2,9 mld USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 47 mln USD a 51 mln USD.
  • 5 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zdecydowało o wypłaceniu finalnej dywidendy z zysków za rok 2020 r. w wysokości 0,10 USD na akcję tj. 5,55 mln USD. Dzień dywidendy ustalony został na 17 maja 2021 r. a dzień wypłaty dywidendy na 27 maja 2021 r. Tym samym całościowa dywidenda z zysku za 2020 r., wraz z wypłaconą w 17 grudnia 2020 roku zaliczką na poczet dywidendy, wyniesie 0,30 USD na akcję. Oznacza to całkowitą wypłatę w wysokości 16,65 mln USD. Jest to najwyższa dywidenda w historii Spółki.
  • Grupa wprowadziła na rynek nową spółkę BREEZY, która będzie działać na rynku używanych produktów Apple i innych producentów.
  • ASBIS intensywnie rozwija ofertę VAD dla biznesu – produkty ASBIS przeszły certyfikację i są dostępne w katalogu Microsoft AZURE; zespół VAD ASBIS Białoruś dostał nagrodę od Hewlett Packard.

Asbis: prognoza na 2021

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W I KW. LAT 2020 I 2021

(mln USD)

I kw.

2021 r.

I kw.

2020 r.

Zmiana
Przychody 733,3 500,5 +47%
Zysk brutto 47,2 25,4 +86%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 23,0 6,4 +260%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 15,1 2,2 +575%

Wzrost sprzedaży netto kwartał do kwartału odzwierciedla silny wzrost we wszystkich geograficznych segmentach Spółki oraz niemal wszystkich głównych liniach produktowych. Największy wzrost spośród linii produktowych zanotowały urządzenia peryferyjne i audio, które wzrosły odpowiednio o 138% i 99% w porównaniu do I kwartału 2020 roku.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. Nie zmieniło się to I kwartale 2021 r. Sprzedaż w krajach zarówno byłego ZSRR jak i w Europie Środkowo-Wschodniej mocno wzrosła, odpowiednio o 48,1% i 16,9%. Udział regionu krajów byłego ZSRR w przychodach ASBIS ogółem wzrósł do 53,63% w I kwartale 2021 r. z 53,06% w I kwartale 2020 r. Wzrost sprzedaży krajów byłego ZSRR był generowany głównie przez sprzedaż nowych produktów Apple oraz projekty biznesowe.

Jednocześnie wzrost o 28,5% sprzedaży na Słowacji w połączeniu z 14,4-proc. wzrostem w Polsce, i 8,4-proc. wzrostem w Rumunii sprawiły, że region Europy Środkowo-Wschodniej zanotował 16,9-proc. wzrost w I kwartale 2021 roku w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r.

Sprzedaż w regionie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, którego wynik zależy głównie od przychodów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, znacząco wzrosła o 77,9% w porównaniu do I kw. 2020 r.

W I kwartale 2021 r. Europa Zachodnia, która nie jest głównym regionem sprzedaży ASBIS, podwoiła swoją sprzedaż w porównaniu do I kwartału 2020 r.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I kw. 2021 i 2020 r.

  I kw. 2021 I kw. 2020
w tys.
USD
% przychodów ogółem w tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 393.287 53,63% 265.547 53,06%
Europa Środkowo-Wschodnia 168.096 22,92% 143.801 28,73%
Bliski Wschód i Afryka 89.237 12,17% 50.166 10,02%
Europa Zachodnia 63.272 8,63% 31.351 6,26%
Pozostałe 19.476 2,66% 9.641 1,93%
Ogółem 733.369 100% 500.506 100%

 SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza doskonałe wskaźniki wzrostu, które Grupa była w stanie osiągnąć we wszystkich głównych krajach działalności.

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w I kw. 2021 r. były:

  • Kazachstan – wzrost o 83%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 77%
  • Ukraina – wzrost o 46%
  • Czechy – wzrost o 29%.

Polska znalazła się w gronie 10 krajów o najwyższej sprzedaży w Grupie zajmując 9. miejsce, wypracowując ponad 14-proc. wzrost sprzedaży w porównaniu do I kw. 2020 r.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I kw. 2021 r. oraz I kw. 2020 r.

(w tys. USD)

  I kw. 2021 I kw. 2020
Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Rosja 123.515 Rosja 96.595
2. Ukraina 98.858 Ukraina 67.858
3. Kazachstan 88.092 Słowacja 48.519
4. Zjednoczone Emiraty Arabskie 57.694 Kazachstan 48.163
5. Słowacja 47.288 Białoruś 35.340
6. Białoruś 41.952 Zjednoczone Emiraty Arabskie 32.614
7. Czechy 24.731 Polska 19.603
8. Holandia 24.726 Czechy 19.250
9. Polska 22.430 Rumunia 15.283
10. Rumunia 16.563 Holandia 12.260
  OGÓŁEM 733.369 OGÓŁEM 500.506