Zebra 2019 Intelligent Enterprise Index

Zebra ogłosiła wyniki trzeciej edycji dorocznej ankiety Intelligent Enterprise Index (Wskaźnik inteligentnego przedsiębiorstwa).

Celem badania było przeanalizowanie, na jakim etapie znajdują się firmy zmierzające w kierunku Inteligentnego Przedsiębiorstwa – w jaki sposób łączą świat realny z cyfrowym, żeby zwiększyć widoczność zasobów i zachodzących procesów, poprawić wydajność i przyspieszać wzrost. Indeks Intelligent Enterprise (Inteligentne przedsiębiorstwo) jest obliczany z uwzględnieniem 11 kryteriów, takich jak wizja IoT (ang. Internet of Things, Internet rzeczy), poziom wdrożenia, zarządzanie danymi, inteligentna analiza i inne.

Jak wynika z badania The Intelligent Enterprise Index, rekordowe 61 proc. firm na świecie wdraża aktualnie inteligentne rozwiązania. W zeszłorocznej edycji ankiety jedynie 49 proc. ankietowanych przedsiębiorstw deklarowało przeprowadzanie tego rodzaju wdrożeń.

Metodyka badania 

 • Ankieta internetowa została przeprowadzona w terminie 12 sierpnia – 18 września2019 r. wśród przedstawicieli przedsiębiorstw z takich branż i sektorów jak służba zdrowia, sektor produkcyjny, handel detaliczny oraz transport i logistyka.
 • Wzięło w niej łącznie udział 950 osób decyzyjnych w obszarze IT z dziewięciu krajów, w tym USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Meksyku, Brazylii, Chin, Indii i Japonii. Każda z ankietowanych firm zatrudniała co najmniej 250 pracowników i wykazywała roczne przychody na poziomie 5 mln dolarów. Dane uzyskane z sektora MŚP dotyczyły firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników.
 • Do zbadania, na jakim etapie są firmy dążące do tego, aby stać się inteligentnymi przedsiębiorstwami, wykorzystano jedenaście wskaźników, takich jak: wizja IoT, zaangażowanie biznesowe, partnerstwo w zakresie rozwiązań technologicznych, plan wdrażania, plan zarządzania zmianami powstałymi w wyniku wdrażania nowych technologii, sposób zastosowania technologii, bezpieczeństwo i normy, plan pełnego wdrożenia koncepcji IoT, architektura/infrastruktura, plan wykorzystania pozyskanych danych oraz analiza danych.
 • Członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla, eksperci branżowi i osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki działalności określili te kryteria w 2016 roku podczas wydarzenia Strategic Innovation Symposium: The Intelligent Enterprise zorganizowanego przez firmę Zebra we współpracy z Centrum Technologii i Przedsiębiorczości na Harwardzie (Technology and Entrepreneurship Center at Harvard – TECH).
 • Koncepcja inteligentnego przedsiębiorstwa bazuje na rozwiązaniach technologicznych integrujących chmury obliczeniowe, mobilność i technologie Internetu rzeczy (IoT) na potrzeby automatycznego wykrywania danych zawartych w zasobach firmowych. Dane operacyjne pochodzące z takich zasobów, takie jak status, lokalizacja, wykorzystanie lub preferencje, są analizowane w celu uzyskania wartościowych informacji, które z kolei można przekazać odpowiedniej osobie w celu podjęcia działania lub decyzji niezależnie od miejsca i czasu.

Bazując na tych kryteriach i działając pod ogromną presją zapewniania coraz lepszej obsługi klienta, sektor detaliczny osiągnął najbardziej imponujący wynik w ostatnich 12 miesiącach, awansując z samego dołu rankingu z 2018 r. na niemal sam jego szczytw tegorocznej edycji, ustępując jedynie służbie zdrowia.

W ciągu ostatniego roku wzrosła też liczba przedsiębiorstw z indeksem wynoszącym co najmniej 75 punktów, który pozwala uznać je za prawdziwie „inteligentne”. W 2019 r. próg ten przekroczyło 17 proc. organizacji zatrudniających co najmniej 250 pracowników w porównaniu z zaledwie 11 proc.w roku ubiegłym. Co ciekawe, 37 proc. ankietowanych firm z sektora MŚP zatrudniających 50-249 pracowników uzyskało wynik 75 lub więcej punktów. Oznacza to, że małe i średnie przedsiębiorstwa z wizją IoT są często bardziej „inteligentne” niż duże korporacje.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI z The Intelligent Enterprise Index

 • Tempo wdrażania rozwiązań IoT rośnie i sprawia, że firmy stają się bardziej inteligentne. Zagregowany wskaźnik inteligentnego przedsiębiorstwa, który w roku 2019 wyniósł 61,5 pkt., rośnie wraz z przechodzeniem coraz większej liczby firm z fazy analizy w fazę wdrożenia. W porównaniu z rokiem ubiegłym to wzrost o prawie 6 punktów, a zawdzięczamy go coraz większym korzyściom z inteligentnych rozwiązań czerpanym przez firmy z sektora handlu detalicznego oraz transportu i logistyki. To także wzrost o ponad 9 punktów w porównaniu z rokiem 2017, w którym zadebiutował ten wskaźnik. Spośród wszystkich regionów największy roczny wzrost „inteligencji” przedsiębiorstw na tle 2018 r. uzyskał region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).
 • Stały wzrost inwestycji w rozwiązania IoT i inne platformy technologiczne bazujące na danych. W roku 2019 średnie globalne wydatki przedsiębiorstw kształtowały się na poziomie 6,4 mln dolarów, co oznaczało wzrost o 39 proc. w zestawieniu z rokiem ubiegłym. 86 proc. firm przewiduje wzrost wydatków w ciągu najbliższych 2 lat, a ponad połowa respondentów szacuje, że poziom inwestycji w ich przedsiębiorstwach wzrośnie w przedziale od 21 do ponad 50 proc.. 77 proc. przedsiębiorstw z rynku EMEA spodziewa się wzrostu poziomu inwestycji w rozwiązania IoT oraz mobilność w ciągu najbliższych 2 lat.
 • Liczba wdrożeń rozwiązań bazujących na wartościowych danych wyraźnie rośnie. 46 proc. respondentów aktualnie wdraża rozwiązania IoT w swoich firmach w skali globalnej, co stanowi wzrost o 38 proc. w porównaniu z rokiem 2018. Kolejne 32 proc. respondentów spodziewa się przejścia do fazy wdrożeń regionalnych. 45 proc. respondentów z regionu EMEA aktualnie wdraża rozwiązania IoT w skali firmy. To wzrost o 6 punktów procentowych na tle roku ubiegłego. Jeśli uwzględnimy przedsiębiorstwa zmierzające do fazy wdrożenia globalnego, liczba ta wzrośnie do 66 proc..
 • Z uwagi na wysoki priorytet bezpieczeństwa firmy delegują coraz więcej zasobów do stałego monitorowania systemów danych. Aktualnie 62 proc. organizacji stale monitoruje bezpieczeństwo swoich rozwiązań IoT w celu zapewnienia spójności systemów i poufności danych. To wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym i o 13 punktów procentowych. w porównaniu z rokiem 2017. Dwa lata temu tylko 49 proc. firm dysponowało protokołem bezpieczeństwa dotyczącym stałego monitorowania systemów, a 47 proc. monitorowało swoje systemy sporadycznie.

Badanie Zebra: technologie mobilne kluczowe dla biznesu /PDF/

Aktualnie 62 proc. przedsiębiorstw z regionu EMEA stale monitoruje bezpieczeństwo swoich rozwiązań IoT w celu zapewnienia spójności systemów i poufności danych. W roku 2018 takie firmy stanowiły 48 proc.  spośród przebadanych. To wzrost o 14 punktów procentowych..

 • Firmy decydują się na współpracę z jednym partnerem będącym dostawcą inteligentnych rozwiązań. Prawie połowa (49 proc.) respondentów deklaruje współpracę z jednym partnerem strategicznym, który kompleksowo zarządza ich inteligentnym rozwiązaniem, w tym komponentami i usługami świadczonymi przez firmy zewnętrzne. 43 proc. ankietowanych z regionu EMEA deklaruje współpracę z jednym partnerem strategicznym, których zarządza ich rozwiązaniami IoT, co stanowi wzrost o 10 punktów procentowych . w porównaniu z rokiem ubiegłym.
 • Respondenci z sektora MŚP osiągają wyższy wskaźnik inteligencji w porównaniu z dużymi korporacjami (odpowiednio 64,5 i 61,5 punktu). Wyższy wynik tłumaczy to, że firmy z sektora MŚP często mają wizję związana z IoT i konsekwentnie ją realizują (69 proc. firm z sektora MŚP i 62 proc. korporacji).

The Intelligent Enterprise Index