Wirtualizacja w Niemczech: Przemysł 4.0

Cyfryzacja tworzy nowe technologie i poszerza możliwości ich zastosowania: wg badań co trzecie przedsiębiorstwo przemysłowe planuje wdrożyć w ciągu najbliższych trzech lat Wearable Devices, Augmented i Virtual Reality w produkcji i w inżynierii.

W badaniu rynku na zlecenie Dassault Systèmes, firma analityczna IDC definiuje problemy inicjatywy Przemysłu 4.0 oraz przedstawia zalecenia dla firm z Niemiec.

Firma International Data Corporation (IDC) przedstawiła wyniki  badania zatytułowanego Cyfrowa transformacja w sektorze produkcyjnym – wizja Przemysłu 4.0 a rzeczywistość. Badanie zostało zlecone przez Dassault Systèmes, aby przeanalizować status quo tej inicjatywy w Niemczech oraz opracować zalecenia dla przemysłu w Niemczech.

– Szybki rozwój tych technologii będzie promować w najbliższych latach znacząco lepsze połączenia działów, od rozwoju aż do hali produkcyjnej. Dzięki platformie 3DEXPERIENCE i rozwiązaniom Dassault Systèmes firmy mogą teraz zapewnić cyfrowy proces end-to-end, który pozwoli pracownikom wszystkich działów na lepszą współpracę. Dzięki temu przyczyniamy się w istotny sposób do rozwoju Przemysłu 4.0 – mówi Andreas Barth, dyrektor zarządzający EuroCentral w Dassault Systèmes.

http://branden.biz/index.php/2016/10/12/dassault-systemes-nowosci-w-projektowaniu-3d/

Kluczowe wnioski z badania

  • Wśród specjalistów i menedżerów w Niemczech rośnie zainteresowanie Przemysłem 4.0
  • Stworzenie jednolitej bazy danych oraz koordynacja działań między departamentami napotyka na duże przeszkody
  • Rekomendowanymi działaniami, aby osiągnąć kolejny poziom zaawansowania inicjatywy są: zmiana organizacyjna, otwarcie silosu danych, redefiniowanie wartości dla firmy, zbudowanie wiedzy o cyfryzacji, uwzględnienie bezpieczeństwa danych.

Jaką rolę odgrywa obecnie dla niemieckich firm transformacja cyfrowa? Ile planują projektów w ramach Przemysłu 4.0? Ile z nich jest już realizowanych?

IDC w badaniu przeprowadzonym w sierpniu 2016 roku przeanalizowała odpowiedzi kadry zarządzającej około 200 przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego w Niemczech.

Udział menedżerów i specjalistów, zaangażowanych w Przemysł 4.0 wzrósł od 2014 roku z 31 procent do 53 procent. Niemniej jednak, wielu niemieckim firmom nie udało się jeszcze wdrożyć nowego podejścia w firmach.

– Spodziewamy się, że do roku 2019, już 75 procent przedsiębiorstw przemysłowych zmieni swój łańcuch wartości poprzez cyfrowo zsieciowane procesy i obiekty, a tym samym podniesie zdolności reagowania oraz wydajność o 15 procent. Kto już teraz nie przygotuje się na wkroczenie w fazę Przemysłu 4.0, zostanie zdystansowany przez swoich konkurentów – wskazuje Mark Alexander Schulte, starszy konsultant IDC w Europie Środkowej i autor badania.

Respondenci podają, że posiadają znacznie więcej projektów w fazie planowania i pilotażu, niż jeszcze w 2015 roku (wzrost o odpowiednio 5 lub 7 punktów procentowych), postęp w realizacji jest jednak niewielki.

 55 procent twierdzi, że zbyt wiele czasu traci na wewnętrzne procesy koordynacyjne. 44 procent przyznaje, że z tego powodu maleją obroty firm. Często na drodze stają ustalone struktury i brak woli do zmiany. Dla większości firm problem leży przede wszystkim w dziale IT, gdzie 81 procent menedżerów jest zaangażowanych w Przemysł 4.0. W inżynierii, produkcji lub logistyce jest to średnio tylko 45 procent.

Tylko 5 procent badanych przedsiębiorstw przemysłowych posiada obecnie centralną platformę danych, która łączy wszystkie etapy łańcucha wartości.

70 procent przebadanych firm pracuje nad stworzeniem wspólnej bazy danych, aby przyspieszyć wymianę informacji w ramach łańcucha wartości. Aby zrealizować ten cel, muszą być także stworzone warunki finansowe.

O ile dwa lata temu tylko 23 procent menedżerów firm przeznaczało środki finansowe na Przemysł 4.0, dzisiaj jest to już 69 procent.

Wdrożenia

Prawie jedna trzecia przedsiębiorstw przemysłowych stworzyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy warunki do wdrożenia tej inicjatywy. Oprócz osób zarządzających i zespołów, jedną z podstawowych kwestii jest bezpieczeństwo. 19 procent badanych przedsiębiorstw przemysłowych musiało w ciągu ostatnich 12 miesięcy przerwać produkcję, ponieważ osoby trzecie próbowały uzyskać dostęp do danych firmy.

  • Mimo przeszkód, inicjatywy Przemysłu 4.0 rozwijają się. Pokazują one, jak ściślejsza koordynacja w ramach łańcucha wartości pozwala elastycznie reagować na nowe wymagania, a tym samym szybciej obsługiwać klientów.

Zalecenia do następnego etapu Przemysłu 4.0

  1. Przemysł 4.0 musi być ugruntowany w organizacji. Firmy powinny współdzielić odpowiedzialność między departamentami.
  2. Ważne jest określenie obszarów działalności, w których inicjatywa może przynieść wymierną wartość.
  3. Zarządzający muszą przełamać silosowe podejście do danych w firmie.
  4. Należy promować cyfryzację wśród pracowników poprzez ukierunkowane działania na rzecz konkurencyjności.
  5. Bezpieczeństwo danych należy zaplanować od początku w modelu Przemysł 4.0.

Badanie

Badanie Cyfrowa transformacja w sektorze produkcyjnym – wizja Przemysłu 4.0 a rzeczywistość zostało zlecone przez Dassault Systèmes firmie International Data Corporation (IDC), aby przeanalizować status quo tej inicjatywy w Niemczech oraz opracować zalecenia dla firm. (Copyright: IDC White Paper „Cyfrowa transformacja w sektorze produkcyjnym“, 2016).

idcdassaukt-systemes