Tylko zmiana daje przetrwać

Reaktywność jest równie ważna jak innowacyjność. Aby przetrwać w świecie biznesu, firma wykorzystująca lewar technologiczny musi  reagować na zmieniające się oczekiwania klientów przez wdrażanie nowych technologii, procesów i kompetencji. To reakcja będąca w istocie zmianą środowiska informatycznego, dająca szansę na przetrwanie w biznesie i gospodarce. Obecna ekonomia nie daje już drugiej szansy.

Badanie ESG 2018 IT Transformation Maturity Study przeprowadzone przez Enterprise Strategy Group (ESG) nad korzyściami z transformacji środowiska informatycznego potwierdza, że zmiana czyli transformacja środowiska informatycznego może poprawić wyniki finansowe firmy oraz sprzyja innowacyjności, rozwojowi i różnicowaniu prowadzonej działalności.

Według badania ESG 2018 IT Transformation Maturity Study

 • 81% firm zgadza się ze stwierdzeniem, że bez transformacji środowiska informatycznego stracą możliwość konkurowania na swoich rynkach — wzrost z 71% w 2017 roku.
 • 88% ankietowanych stwierdziło, że ich firma podlega presji, aby wprowadzać nowe produkty i usługi coraz szybciej.
 • Firmy, które przeprowadziły transformację, mają 22 razy większe szanse wyprzedzić konkurencję we wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług.
 • Przedsiębiorstwa, które przeprowadziły transformację, 2,5 razy częściej wierzą, że mają silną pozycję, która pozwoli im konkurować i odnosić sukcesy na swoich rynkach przez kilka następnych lat.
 • Przedsiębiorstwa, które przeprowadziły transformację, mają 18 razy większą szansę na podejmowanie lepszych i szybszych decyzji na podstawie danych niż ich konkurencja, a także 2 razy częściej przekraczają poziom przychodów, który postawiły sobie za cel.

W 2018 – 4000 objętych badaniem firm przypisano do olejnych poziomów dojrzałości:

 • Etap 1Zacofanie (6%): przedsiębiorstwo nie spełnia wielu lub wręcz żadnych kryteriów transformacji infrastruktury informatycznej określonych w badaniu ESG.
 • Etap 2 Zalążek zmian (45%): przedsiębiorstwo czyni postępy w transformacji infrastruktury informatycznej, ale jedynie w minimalnym stopniu wdrożyło nowoczesne rozwiązania w zakresie centrów przetwarzania danych.
 • Etap 3 Ewolucja (43%): przedsiębiorstwo wykazuje zaangażowanie w transformację infrastruktury informatycznej i w umiarkowanym stopniu wdrożyło nowoczesne rozwiązania w zakresie centrów przetwarzania danych oraz metod świadczenia usług informatycznych.
 • Etap 4 Pełna transformacja (6%): przedsiębiorstwo przeprowadziło najdalej posuniętą transformację infrastruktury informatycznej.

Wyniki tegorocznych badań pokazują wzrost dojrzałości transformacji informatycznej firm i ogólne przekonanie, że jest ona strategiczną koniecznością.

 • 96% ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmach prowadzone są przedsięwzięcia transformacji cyfrowej: na etapie planowania, na początku wdrożenia, w toku lub na etapie dojrzałości.
 • Firmy, które osiągnęły stan Pełna transformacja, 16 razy częściej prowadzą dojrzałe projekty transformacji cyfrowej niż firmy, których stan to Zacofanie (odpowiednio 66% i 4% firm).
 • Przedsiębiorstwa, których stan to Pełna transformacja, 2 razy częściej przekroczyły planowany poziom przychodów w zeszłym roku niż firmy, których stan to Zacofanie (odpowiednio 94% i 44% firm).
 • 84% ankietowanych z firm, w których prowadzone są przedsięwzięcia transformacji cyfrowej, stwierdziło, że firma ma silną lub bardzo silną pozycję na rynku.

Dojrzała transformacja środowiska informatycznego sprzyja innowacyjności i wzrostowi, poprawie sprawności IT oraz redukcji kosztów. Dokładniej:

 • Przedsiębiorstwa o Pełnej transformacji są w stanie przenieść o 17% więcej swojego budżetu IT na działania innowacyjne.
 • Kończą 3 razy więcej projektów IT przed terminem i 10 razy częściej wdrażają większość aplikacji przed terminem.
 • Przedsiębiorstwa o Pełnej transformacji realizują o ponad 14% więcej projektów IT poniżej budżetu i wydają 31% mniej na aplikacje o kluczowym znaczeniu biznesowym.

Metodyka badania 

Celem badania było poznanie stanu przedsięwzięć transformacji środowiska informatycznego, korzyści odnoszonych przez firmy, które ukończyły taką transformację, oraz ról kluczowych technologii w tej transformacji. Grupa ESG zastosowała oparty na badaniach i danych model dojrzałości, aby zidentyfikować różne etapy transformacji środowiska informatycznego i ustalić, w jakim stopniu różnym przedsiębiorstwom udało się osiągnąć te etapy. Podstawą badania były odpowiedzi na pytania o wprowadzenie zmodernizowanych technologii w centrach przetwarzania danych, automatyzację procesów IT oraz zmienioną dynamikę organizacyjną.

Sponsorowane przez firmy Dell EMC i Intel badanie zostało przeprowadzone przez ESG w dniach 19 września 2017 r. 6 listopada 2017 r. za pomocą internetowej ankiety, w której wzięło udział 4000 osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze ds. IT lub podejmujących decyzje dotyczące IT w dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach z Australii, Brazylii, Chin, Francji, Holandii, Hongkongu, Indii, Japonii, Kanady, Meksyku, Niemiec, Nowej Zelandii, Rosji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Objęte badaniem firmy działają w wielu różnych branżach.

ESG 2018 IT Transformation Maturity Study