Technologie: imperatyw kategoryczny bezpieczeństwa

W zarządzaniu danymi zachowanie ich integralności gwarantuje, że cyfrowe informacje nie ulegną uszkodzeniu a dostęp do nich mogą uzyskiwać lub je modyfikować wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Integralność polega na zachowaniu spójności, dokładności i wiarygodności danych w całym ich cyklu życia, a także zabezpieczeniu ich tak, żeby nie zostały zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób. Zachowanie integralności danych (a zwłaszcza tzw. master data) ma krytyczne znaczenie dla ich właściciela.

Jak zapewnić integralność danych?

Aby zachować integralność danych (data integrity), nie należy zmieniać ich w trakcie przesyłania oraz robić wszystko, żeby nie mogły zostać zmienione przez nieupoważnioną osobę lub aplikację. Wdrażanie takich rozwiązań, jak kontrola dostępu użytkowników czy kontrola wersji oprogramowania – mają na celu monitoring i zapobieganie błędnym zmianom lub przypadkowemu usunięciu autoryzowanych użytkowników. Inne metody sprawdzania integralności to dodawanie sum kontrolnych lub kryptograficznych sum kontrolnych.

http://branden.biz/index.php/2017/03/15/najnowsza-gwiazda-technologii-chief-data-officer/

źr. Zephyr

Integralność danych polega na zagwarantowaniu im:

 

  • kompletności,
  • wiarygodności,
  • spójności,
  • dokładności.

Środki używane do zarządzania siecią mające zapewniać integralność danych obejmują procedury zarządzania systemem dokumentacji, parametry i działania związane z utrzymaniem oraz tworzeniem planów odzyskiwania danych po awarii w przypadku zdarzeń, takich jak: awarie zasilania, awaria serwera lub cyberataki. Jeśli dane ulegną uszkodzeniu, konieczne jest udostępnienie kopii zapasowych oraz dodatkowych zasobów w celu przywrócenia do prawidłowego stanu danych, których naruszenie dotyczyło.

Spójność, dokładność i wiarygodność danych mogą być też narażone na zagrożenia środowiskowe, takie jak ciepło lub kurz. Dlatego należy również podejmować działania, które zapewnią integralność poprzez kontrolę fizycznego środowiska połączeń terminali i serwerów.

Zmiany w danych mogą powstawać także w wyniku zdarzeń innych niż spowodowanych działaniami ludzkimi, na przykład w wyniku impulsu elektromagnetycznego (EMP) lub awarii serwera. W celu ochrony integralności danych w środowisku fizycznym, zalecane jest utrzymywanie i zabezpieczanie nośników transmisyjnych (takich jak kable i złącza) tak, aby nie mogły zostać one wykorzystane przez osoby niepowołane. Trzeba też zabezpieczać sprzęt i nośniki danych przed przepięciami, wyładowaniami elektrostatycznymi i magnesami.

http://branden.biz/index.php/2017/02/06/big-data-2017/

1