Raport EY: Split payment oczami przedsiębiorców /PDF/

Zastosowany przez Ministerstwo Finansów mechanizm podzielonej płatności jako forma uszczelnienia systemu VAT oceniany jest niejednoznacznie.

W badaniu firmy EY „Split payment oczami przedsiębiorców” ponad 2/3 respondentów ocenia ten instrument negatywnie. Z większym optymizmem na split payment patrzy niemal 1/3 badanych. Jednyną z głównych obaw badanych firm jest istotne ograniczenia możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Ponieważ powyższy mechanizm ma wpływ na płynność firmy jako taką, aż 75% badanych podmiotów uważa split payment za zagrożenie.

Podstawowe założenia mechanizmu

 • Nabywca może dokonać jednej płatności na rzecz dostawcy towaru czy usługi, ale poprzez użycie komunikatu przelewu, bank (SKOK) będzie automatycznie dzielił płatność
  i przekazywał kwotę netto na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, natomiast kwota VAT przelewana będzie na rachunek VAT dostawcy.
 • Split payment można wykorzystać wyłącznie w transakcjach B2B.
 • W komunikacie przelewu nabywca wskazuje numer faktury (w tym faktury zaliczkowej czy faktury korygującej), numer VAT dostawcy, wartość brutto oraz wartość VAT.
 • W przypadku gdy płatność zostanie dokonana na rzecz podatnika innego niż dostawca towarów lub usług, podatnik ten będzie solidarnie odpowiedzialny wraz dostawcą za niezapłacony podatek wynikający z tej faktury.
 • Rachunki VAT są otwarte przez banki lub SKOKi automatycznie.
 • Właścicielem środków znajdujących się na rachunku VAT wciąż jest dostawca, który jednak nie może swobodnie dokonywać płatności na poczet innych zobowiązań niż wynikające z przepisów VAT (w szczególności nie będzie uprawiony do regulowania kwoty netto za zakupione towary) – jednakże naczelnik urzędu skarbowego, na umotywowany wniosek posiadacza rachunku, może udzielić zgody na inne wykorzystanie środków.
 • Środki zgromadzone na rachunku VAT nie mogą podlegać zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego innych należności niż VAT.
 • Stosowanie split payment pozwala na uzyskanie określonych korzyści dla nabywcy stosującego ten mechanizm, poprzez:
  • brak zastosowania sankcyjnej stawki odsetek (w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, wynika z 95% faktur, które zostały zapłacone przy użyciu mechanizmu split payment) oraz sankcyjnych stawek 30% i 100% VAT,
  • brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy (przewidzianej dla nabywców kilku grup towarów),
  • możliwość uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia, bez dodatkowych warunków,
  • obniżenie wysokości podatku do zapłaty (wg ustalonego wzoru), w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed ustawowym terminem zapłaty.

https://branden.biz/index.php/2017/05/18/rejestr-podatnikow-vat-wykreslenie-firmy/

EY „Split payment oczami przedsiębiorców”