Kto ma zysk pokaże nowy standard MSSF 17

Od 2021 wchodzi w życie nowy standard MSSF 17, który wprowadza nowe zasady w metodyce definiowania przychodów oraz zysków (strat) przez podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe.

Wg najnowszej edycji globalnego badania „Global IFRS Insurance Survey 2018” Economist Intelligence Unit dla Deloitte, 90 proc. firm ubezpieczeniowych na świecie deklaruje, że zdąży z wdrożeniem nowego standardu przed jego wejściem w życie. Obecnie największym wyzwaniem dla nich jest dostosowanie systemów oraz  procesów w obszarze aktuariatu i sprawozdawczości. W ciągu ostatnich pięciu lat z 7 do 35 proc. wzrósł odsetek spółek, które planuje wydać ponad 50 mln euro na działania w celu spełnienia wymogów MSSF 17.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) ogłosiła nowy standard MSSF 17 w ubiegłym roku. Wprowadza on zupełnie nowe podejście w rozpoznawaniu przychodów oraz zysków/strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych. Choć zacznie on obowiązywać dopiero od stycznia 2021 roku, to oznacza tak dużą zmianę dla firm ubezpieczeniowych, że wiele z nich już od pewnego czasu pracuje nad przygotowaniem się do jego wdrożenia. W Polsce, ze względu na obowiązki regulacyjne, standard obejmie przede wszystkim zakłady ubezpieczeń będące emitentami papierów wartościowych na giełdzie (np. PZU). Duża liczba podmiotów ubezpieczeniowych w Polsce, wchodząca w skład międzynarodowych grup ubezpieczeniowych sporządzających sprawozdania finansowego według MSSF, zostanie także objęta wymogiem raportowym nowego standardu na potrzeby raportowania ‘grupowego’.

Największe wyzwanie (37 proc.) dla firm ubezpieczeniowych w przygotowywaniu się do wdrożenia MSSF 17 stanowi dostosowanie systemów IT i procesów aktuarialnych oraz księgowych. Zdecydowana większość spółek (87 proc.) przewiduje, że dla wypełnienia wymogów MSSF 17 niezbędna będzie aktualizacja dotychczasowych systemów. Badane firmy postrzegają pozyskanie danych wejściowych, koniecznych do przeprowadzenia wyceny zgodnie z MSSF 17 jako jedną z kluczowych kwestii, z którymi muszą się zmierzyć.

Jak pokazuje raport Deloitte, spółki zakładają zdecydowanie wyższe wydatki na implementację MSSF 17 niż miało to miejsce w drugiej edycji badania z 2013 roku. Wówczas jedynie 7 proc. badanych prognozowało, że koszty wdrożenia standardu wyniosą więcej niż 50 mln euro, podczas, gdy w tegorocznej edycji odsetek ten wzrósł do 35 proc. Duże wydatki na wdrożenie wynikają, m.in. z bardzo dużego rozdrobnienia obliczeń i raportowania danych oraz konieczności dostosowania i zintegrowania swojego środowiska informatycznego.

  • Ponad połowa spółek (56 proc.) oczekuje, że konsekwencją przejścia na MSSF 17 będzie obniżenie kapitałów własnych, a jedynie 10 proc spodziewa się odwrotnego efektu.
  • Połowa ankietowanych oczekuje, że wyniki finansowe w pierwszym roku obowiązywania IFRS 17 będą gorsze niż dotychczas (przeciwnego zdania było 11% respondentów).
  • Mimo to większość (53 proc.) ankietowanych pozytywnie postrzega na nowe regulacje, oczekując, że dzięki nim zmniejszy się zmienność wyników ubezpieczycieli.
  • Podczas gdy pięć lat temu 45 proc. respondentów wskazało na ryzyko zwiększonej zmienności wyników finansowych to w tegorocznej edycji, już tylko 27 proc. ubezpieczycieli uznaje to za powód do niepokoju.

Metodyka raportu

Raport „2021 countdown underway: Insurers prepare for IFRS 17 implementation” to 3. edycja badania poświęcona tematyce MSSF 17, przygotowana przez Economist Intelligence Unit na zlecenie Deloitte. Raport przedstawia postępy przygotowań sektora ubezpieczeń na całym świecie, związane z datą wejścia w życie MSSF 17.

Sporządzono go w oparciu o odpowiedzi udzielone przez 340 członków zarządów firm ubezpieczeniowych z całego świata: z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Włoch, Niemiec, Francji, Japonii, Szwajcarii, Hiszpanii, Chin, Korei Południowej i Holandii. Respondenci to członkowie zarządów, prezesi i wiceprezesi firm ubezpieczeniowych, reprezentujący segment ubezpieczeń majątkowych (29 proc.), reasekuracji (20 proc.), ubezpieczeń mieszanych (18 proc.), ubezpieczeń na życie (18 proc.) i ubezpieczeń zdrowotnych (15 proc.). Wartość składki przypisanej brutto tych firm mieści się w przedziale od 300 mln EUR do ponad 5 mld EUR.  Ankietę przeprowadzono w lutym i marcu bieżącego roku.

Raport „2021 countdown underway: Insurers prepare for IFRS 17 implementation”