Jednolity Plik Kontrolny: już obowiązuje

Najnowsza regulacja dotycząca obowiązków informacyjnych przedsiębiorstwa nowelizuje ordynację podatkową.

images

Zgodnie z tą regulacją od 1 lipca 2016 przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są zobowiązani, na żądanie organu podatkowego, do przekazywania ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej o ustalonej strukturze – w tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Wprowadzenie regulacji JPK komentuje  Artur Wenne, analityk biznesowy w dziale rozwoju firmy InsERT SA.

jednolity_plik_kontrolny_e-kontrola-1024x768

Czym jest JPK

Elektroniczne kontrole skarbowe (tzw. e-kontrole) nie są nowością. Jednakże od 1 lipca 2016 r. została wprowadzona fundamentalna zmiana: wszystkie dane będą przekazywane w łatwym do przetwarzania formacie stosowanym przez wszystkie podmioty. To właśnie Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Taka zmiana pozwoli fiskusowi na szybkie przeprowadzenie kontroli i automatyczną weryfikację danych, a tym samym skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takim jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.

  • JPK (Jednolity Plik Kontrolny)  jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Będzie mógł być przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku deklaracji podatkowych, lub na informatycznym nośniku danych (np. płyta DVD).

Przepisy nakładające obowiązek przekazywania całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formie JPK weszły w życie 1 lipca 2016 r.

  • Dla małych i średnich przedsiębiorstw (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) termin ten został odroczony do 1 lipca 2018, należy jednak mieć na uwadze fakt, iż stosowanie JPK znacząco przyspieszy przeprowadzenie czynności sprawdzających, skróci czas kontroli podatkowej, zmniejszy uciążliwość tych procedur oraz obniży ich koszty.

Obecnie w zakres Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzi siedem szczegółowo opisanych struktur. Są to najważniejsze księgi podatkowe oraz dowody księgowe, w tym: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, wyciągi bankowe oraz dokumenty związane z obrotem magazynowym. Ministerstwo Finansów zapowiedziało rozszerzenie JPK o raporty z kas rejestrujących, paragony oraz księgi i dowody dotyczące rozliczania podatku akcyzowego.

Kontrole skarbowe na nowych zasadach

W praktyce, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy wystąpi do podatnika z żądaniem przekazania ksiąg lub ich części oraz dowodów księgowych w postaci JPK. Wskaże rodzaj ksiąg i okres, którego dotyczą, a podatnik będzie zobowiązany spełnić to żądanie przesyłając JPK za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przekazując na informatycznym nośniku danych. Niespełnienie tego żądania lub przekazanie błędnego JPK będzie narażało podatnika na odpowiedzialność karno-skarbową.

Niezbędne narzędzie

Aby spełnić wymagania stawiane przez organ podatkowy, bez obawy przed sankcjami karno-skarbowymi, niezbędne będzie zastosowanie narzędzia, które umożliwi wygenerowanie JPK we wskazanym zakresie i weryfikację zawartości JPK przed przekazaniem fiskusowi. Narzędzie to powinno być aktualizowane wraz z wprowadzaniem zmian przez Ministerstwo Finansów.

insert_gt

Systemy InsERT gotowe na obsługę JPK

Na bieżąco aktualizujemy nasze systemy. Zgodność z wymogami prawa to podstawowa cecha i zaleta doceniana przez użytkowników oprogramowania InsERT. W ramach aktywnego abonamentu otrzymają oni wsparcie procesu przekazywania danych w formie JPK wraz z cyklicznie wydawanymi ulepszeniami.

  • Tworzenie JPK będzie możliwe w oparciu o dane wprowadzone w specjalnie przygotowanych do tego celu wersjach programów z linii InsERT nexo (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor), InsERT GT (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor) i Navireo. Ponadto udostępnimy moduł zawierający zestaw funkcji do zarządzania JPK, w tym: generowanie danych w zakresie określonym przez organ podatkowy, podgląd i weryfikację zawartości merytorycznej, przesłanie danych lub ich zapis na nośnik.

Wprowadzimy stosowne zmiany także w przypadku, gdy Ministerstwo Finansów doda nowe struktury lub zmodyfikuje istniejące albo gdy zmienią się okoliczności formalno-prawne. Będziemy także bacznie przyglądać się praktycznym aspektom wdrażania JPK i odpowiednio dostosowywać nasze oprogramowanie.
imgres