IDC: cyfryzacja wg modelu biznesowego /badanie/

Zaledwie jedna trzecia niemieckich firm przemysłowych, które wzięły udział w badaniu, opiera swoją działalność na cyfrowym modelu biznesowym, a 70 procent organizacji uważa taki model za decydujący o ich przyszłym sukcesie.

Dane te pochodzą z badania przeprowadzonego przez International Data Corporation „Jak wykorzystać możliwości cyfryzacji dzięki nowym modelom biznesowym i nowym partnerstwom”.

Badanie to zostało przeprowadzone na zlecenie Dassault Systèmes i zaprezentowane podczas Forum 3DEXPERIENCE w Getyndze.

Nawet ankietowana kadra kierownicza uważa, że zmiany są pilnie potrzebne: 39 procent oczekuje, że dotychczasowa koncepcja biznesowa ich firmy nie będzie już w stanie osiągnąć wzrostu w ciągu pięciu lat.

Ponad połowa uważa, że ​​tylko firmy, które będą reprezentowane na rynku cyfrowym w ciągu najbliższych pięciu lat, mogą nadążyć za konkurencją. Wszyscy uczestnicy badania pragną większej efektywności w łańcuchu wartości i większej elastyczności dzięki rozszerzeniu sieci partnerów. Digitalizacja,  automatyzacja procesów oraz wykorzystanie platform cyfrowych do wymiany informacji – jeśli to możliwe w czasie rzeczywistym – stanowią odpowiedzi na te wyzwania.

Najważniejsze wyniki badania:

1.     Firmy napędzają cyfryzację wewnętrznie, ale nie korzystają z niej do wprowadzania innowacji produktowych i pozyskania nowych źródeł przychodu: Około trzy czwarte firm korzysta z cyfryzacji w celu usprawnienia wewnętrznych procesów. Polegają one na systemach zarządzania ERP, PLM lub zarządzania sprzedażą na poziomie kadry kierowniczej lub wysokim stopniu automatyzacji w działalności operacyjnej. Dzięki temu wiele ankietowanych firm w ostatnich latach poprawiło swoją efektywność. Jednak większość z nich nadal ma trudności z wykorzystaniem technologii informacyjnych  do wprowadzania innowacji produktowych i uruchomienia nowych źródeł przychodów: tylko jedna trzecia badanych firm zmierza w kierunku „Cyfrowych modeli biznesowych”. Z drugiej strony wyniki ankiety wyraźnie pokazują: Jeśli chodzi o wdrażanie cyfrowych modeli biznesowych, firmy o największym wzroście sprzedaży są najbardziej zaawansowane.

2.     Producenci stopniowo przekształcają swój model biznesowy za pomocą usług opartych na danych: Producent, który rozwija swoje produkty za pośrednictwem usług cyfrowych lub opracowuje nowy model biznesowy oparty na danych, jest uważany za firmę z dobrymi perspektywami na przyszłość.. Dzieje się tak dlatego, że ten producent jest w stanie zaoferować swoim klientom pożądany produkt ‘uszyty na miarę’ wraz z odpowiednimi usługami dodatkowymi. Prawie co druga firma produkcyjna już wkroczyła na tę ścieżkę, jednak z różną intensywnością: 37 procent oferuje swoim klientom usługi oparte na danych, takie jak zautomatyzowane zakupy części zamiennych, usługi dostępności lub konserwacja predykcyjna. Z drugiej strony tylko jeden na dziesięciu producentów dostarcza swój produkt lub usługę w modelu “as-a-Service”.  A udział usług opartych na danych wynosi tylko 14 procent sprzedaży dla ankietowanych producentów. 

3. Transformacja cyfrowa jest niezbędna: 39 procent ankietowanych jest przekonanych, że przy istniejącej koncepcji biznesowej, firma nie ma już możliwości na osiągnięcie wzrostu w ciągu kolejnych pięciu lat. 63 procent osób spodziewa się, że w ciągu kolejnych pięciu lat ich model biznesowy będzie w dużej mierze zależał od usług opartych na danych, a 70 procent uważa, że ​​cyfrowy model biznesowy ma kluczowe znaczenie dla ich przyszłego sukcesu biznesowego. Z perspektywy firm, które rozwijają się w szybkim tempie, ważne jest wczesne angażowanie klientów i partnerów, aby wcześnie otrzymywać nowe impulsy i szybko wprowadzać nowe pozycje do oferty. Porównanie szybko i wolno rozwijających się firm pokazuje również, że organizacje czerpią korzyści ze współpracy między różnymi działami oraz z integracji zewnętrznego know-how. Kolejnym krokiem do sukcesu jest wsparcie kadry zarządzającej.

4.     Firmy chcą poprawić współpracę z partnerami i klientami: Według około dwóch trzecich ankietowanych, bez lepszej współpracy z ich siecią, sukces biznesowy ich firmy będzie poważnie zagrożony w ciągu następnych pięciu lat. Jeden na dwóch ankietowanych spodziewa się również silnych zmian w bazach dostawców i bazie klientów do roku 2023. Wszyscy uczestnicy badania podzielają chęć zwiększenia wydajności w łańcuchu wartości i większej elastyczności poprzez rozbudowę sieci partnerskiej. Za najważniejsze rozwiązania uważane są: z jednej strony digitalizacja i automatyzacja procesów, z drugiej strony wykorzystanie platform cyfrowych. W przyszłości firmy przemysłowe będą w coraz większym stopniu polegać na narzędziach i platformach cyfrowych do wymiany informacji o produktach, rysunkach, zamówieniach lub terminach dostaw – o ile to możliwe: w czasie rzeczywistym.

5.     Na znaczeniu szybko zyskują cyfrowe rynki: Badane firmy przemysłowe generują średnio 20 procent swoich obrotów za pośrednictwem cyfrowych rynków, tj. portali internetowych lub platform, za pośrednictwem których firmy spotykają się, aby skutecznie prowadzić swoją działalność. Za dwa lata ten wskaźnik powinien osiągnąć poziom 28 procent. Ankietowani menedżerowie wiążą liczne zalety z rynkami cyfrowymi, w szczególności związane z rozszerzeniem bazy dostawców i klientów. Wysoka przejrzystość takich rynków może budować zaufanie między uczestnikami rynku i stymulować nowe przedsięwzięcia.. Respondenci wskazują także na inne zalety cyfrowych rynków, jak: skuteczna komunikacja, standardyzacja i zintegrowane przetwarzanie transakcji. Ponad połowa jest przekonana, że ​​firmy, które nie będą obecne na rynku cyfrowym w ciągu najbliższych pięciu lat, nie będą w stanie nadążyć za konkurencją.

„Jak wykorzystać możliwości cyfryzacji dzięki nowym modelom biznesowym i nowym partnerstwom”

Industry 4.0: kluczowa rola firm TMT