Fortinet: optymizm 5G /raport/

Fortinet zaprezentował raport z badania sektora telekomunikacyjnego przeprowadzonego przez internetową stację telewizyjną TelecomTV, we współpracy z firmą analityczną HardenStance i organizacją standaryzacyjną ETSI. Wyniki ukazują duży optymizm branży co do możliwości uzyskania przychodów z usług 5G, ale tylko wtedy, gdy będą one bezpieczniejsze oraz lepiej dostosowane do możliwości wykorzystania ich przez przedsiębiorstwa.

Usługi 5G mogą być stymulantem dla rynku telekomunikacyjnego i w porównaniu z poprzednią generacją przyniosą takie korzyści, jak większa prędkość i przepustowość sieci oraz mniejsze opóźnienia transmisji danych. Nowy standard tworzy możliwości rozwoju takich dziedzin, jak ochrona zdrowia, transport za pomocą autonomicznych pojazdów lub inteligentne miasta, co przełoży się na tworzenie nowych rozwiązań usprawniających codzienne życie. Z drugiej strony 5G ułatwia podłączenie do sieci znacznie zwiększonej liczby urządzeń, co tworzy nową przestrzeń do działania dla cyberprzestępców. Mając to na uwadze operatorzy sieci komórkowych oraz przedsiębiorstwa muszą opracować odpowiednie strategie cyberbezpieczeństwa, które obejmą ochroną całą infrastrukturę, od mobilnego rdzenia po brzeg sieci.

Raport z badania sektora telekomunikacyjnego Fortinet o 5G

Znacząca perspektywa biznesowa

  • Niemal 90% respondentów przewiduje wzrost średniego przychodu na użytkownika (ARPU) ze swoich inwestycji. Spodziewają się, że będzie on równomiernie płynął z publicznych i prywatnych sieci 5G. Jednak, jako że co najmniej połowa wszystkich prywatnych sieci będzie prawdopodobnie zbudowana i zarządzana przez operatorów, mogą oni potencjalnie mieć w ręku aż 75% całego biznesu 5G.
  • Zdaniem 64% respondentów decydujące znaczenie dla osiągnięcia korzyści biznesowych będzie miało wzmocnienie istniejących zabezpieczeń – zarówno pod względem infrastruktury, jak i działalności operacyjnej. Dla prawie trzech czwartych ankietowanych ważne będzie także dostosowanie użytkowanych rozwiązań do konkretnych zastosowań biznesowych, które mają albo krytyczne, albo bardzo ważne znaczenie, zwłaszcza w branżach: transportowej, logistycznej, automatyki, produkcyjnej i ochrony zdrowia.
  • W efekcie stary model biznesowy, polegający na świadczeniu niezróżnicowanych usług bazujących na łączności mobilnej, nie będzie już wystarczający. Aby osiągnąć sukces na rynku, większość operatorów będzie musiała budować partnerstwa zakładające współodpowiedzialność za infrastrukturę i bezpieczeństwo z innymi dostawcami oraz ich klientami biznesowymi.
  • Respondenci wykazali wyraźną potrzebę współpracy z innymi firmami, nawet uważanymi za konkurencję: 44% badanych postrzega dostawców usług w chmurze jako kluczowych partnerów lub partnerów, a tylko 11% widzi w nich wyłącznie konkurencję.

Wyniki te dobrze obrazują istniejący podział odpowiedzialności między dostawcami usług w chmurze a ich klientami biznesowymi, w którym utrzymanie i bezpieczeństwo infrastruktury należy do dostawcy, a klient chroni swoje dane i aplikacje.

Zaszyfrowane 3/4 ruchu: raport Fortinet /PDF/

Duże znaczenie kompleksowej oferty

Na szczęście cyberbezpieczeństwo jest dla operatorów telekomunikacyjnych sprawą najwyższej wagi. Ponad 80% ankietowanych uważa, że związane z nim wymogi, zawarte w specyfikacji 3rd Generation Partnership Project (3GPP), są punktem odniesienia dla rynku 5G. Natomiast 62% wszystkich respondentów stwierdziło, że niektóre lub większość przypadków zastosowania nowego standardu będzie wymagać wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.

61% respondentów uważa, że wzrost współczynnika ARPU jest mało prawdopodobny, jeśli spośród wszystkich korzyści płynących z 5G firmy ograniczą się głównie lub całkowicie do kwestii łączności. Natomiast oferta, która wykracza poza łączność i uwzględnia zwiększone wymogi bezpieczeństwa sieci 5G oraz możliwości jej wykorzystania, została uznana za kluczową lub bardzo ważną przez prawie 90% respondentów.

 – Z punktu widzenia infrastruktury migracja dzisiejszych sieci komórkowych do 5G, a zwłaszcza w przypadku samodzielnych wdrożeń realizowanych przez firmy, stwarza nowe wymogi wobec bezpieczeństwa, które wykraczają daleko poza możliwości 5G określone w 3GPP – mówi Ronen Shpirer, Director Solutions Marketing, Fortinet. Rdzeń sieci 5G ma zwirtualizowany, rozproszony i dynamiczny charakter, co w połączeniu z ogromnym wzrostem skalowalności, rosnącym wykorzystaniem technologii Multi-access Edge Computing (MEC) oraz zastosowaniami o krytycznym charakterze, wymaga silnego zabezpieczenia podstawowej infrastruktury oraz zastosowań biznesowych. Firmy, które chcą czerpać zyski z nowych możliwości zapewnianych przez sieci 5G, będą miały zapewnioną przewagę biznesową dzięki doświadczeniu Fortinetu w tworzeniu rozwiązań umożliwiających kontrolę sieci 4G i 5G klasy operatorskiej, wgląd w parametry ich pracy, zabezpieczanie infrastruktury, jej skalowalność oraz korzystny współczynnik ceny do wydajności.

Z perspektywy Fortinetu, pojawienie się sieci 5G oraz będący tego skutkiem rozwój cyberprzestępczości zmusi operatorów telekomunikacyjnych i przedsiębiorstwa do przyjęcia całościowego podejścia do bezpieczeństwa, aby poradzić sobie ze zmianami w ich środowisku.

Metodyka badania

W przeprowadzonej przez TelecomTV dla Fortinet ankiecie zapytano respondentów z sektora telekomunikacyjnego na całym świecie o ich spojrzenie na ewolucję rynku 5G w usługach dla przedsiębiorstw, a także o wymagania dotyczące bezpieczeństwa i związane z tym modele biznesowe potrzebne do wsparcia usług tych przedsiębiorstw.

Ponad jedna trzecia badanych pochodziła ze społeczności operatorów sieci/dostawców usług (w tym największych operatorów sieci komórkowych na świecie), zaś jedna czwarta z sektora dostawców sprzętu/oprogramowania.

Raport z badania sektora telekomunikacyjnego Fortinet o 5G