Firma: cyfryzacja=innowacje /raport/

Firmy rozwinięte cyfrowo wprowadzają zdecydowanie więcej innowacji niż pozostali uczestnicy rynku.

Z badania „Accelerating Digital Innovation Inside and Out” przeprowadzonego przez MIT Sloan Management Review i firmę doradczą Deloitte wynika, że dyrektorzy i menedżerowie aż 3/4 przedsiębiorstw dojrzałych cyfrowo uważają, że ich organizacje zapewniają wystarczające zasoby na rozwój innowacyjności firmy, podczas gdy podobnie myślą dyrektorzy jedynie z 15 proc. przedsiębiorstw dopiero zaczynających przygodę z transformacją cyfrową.

8. badanie globalne MIT Sloan Management Review i Deloitte „Accelerating Digital Innovation Inside and Out” na temat wpływu technologii cyfrowej na biznes i zarządzanie.  Edycja 2019 obejmuje opinie ponad 4 800 menedżerów, kadry kierowniczej i analityków z całego świata.

Aby zmierzyć dojrzałość cyfrową badanych przedsiębiorstw respondenci oceniali je w skali od 1 do 10. Autorzy badania wyłonili ostatecznie trzy grupy dojrzałości cyfrowej: wczesne, czyli dotyczące firm, które dopiero zaczynają transformację (1-3), rozwijające się, czyli będące w trakcie procesu transformacji (4-6) oraz takie, w których proces cyfryzacji można określić jako dojrzały (7-10).

  • Jedynie 10 proc. menedżerów z firm na wczesnym etapie transformacji cyfrowej uważa, że w innowacjach tkwi siła ich organizacji. Co ciekawe takiego zdania jest 36 proc. liderów z przedsiębiorstw rozwijających się cyfrowo i aż 81 proc. respondentów z przedsiębiorstw na zaawansowanym etapie transformacji. To jeden z kluczowych wniosków z badania Deloitte.
  • Różnice widać także w tym, ile poszczególne przedsiębiorstwa wydają na innowacje. Aż 74 proc. dyrektorów i menedżerów z firm dojrzałych cyfrowo deklaruje, że ich organizacje przeznaczają na innowacje wystarczające środki, podobnego zdania jest jedynie 39 proc. dyrektorów z firm rozwijających się i tylko 15 proc. liderów z firm na początkowym etapie transformacji.

Badanie Deloitte pokazuje, że przedsiębiorstwa dojrzałe cyfrowo ponad dwukrotnie częściej współpracują przy wprowadzaniu innowacji z zewnętrznymi organizacjami, niż te najmniej pod tym względem rozwinięte (odpowiednio 80 i 33 proc.). To interesujący wynik, tym bardziej, że prawie 80 proc. respondentów we wszystkich grupach dojrzałości cyfrowej uważa partnerstwa za kluczowe dla ich wysiłków innowacyjnych.

Zdecydowana większość, bo aż 83 proc. firm dojrzałych cyfrowo twierdzi, że aby rozwijać innowacje, tworzy w swoich strukturach zespoły interdyscyplinarne. Taką strategię ma 71 proc. firm, które są w trakcie procesu transformacji cyfrowej i 55 proc. tych na wczesnym jej etapie. W tej pierwszej grupie firm zespoły interdyscyplinarne mają największą autonomię w zakresie osiągania celów (odpowiednio 69, 53 i 38 proc.), częściej są oceniane, jako grupa (54 proc. w porównaniu z 33 proc. i 20 proc.), a ich praca jest bardziej wspierana przez kierownictwo wyższego szczebla niż w firmach mniej rozwiniętych cyfrowo.

Autonomia pracowników i zespołów ma wiele zalet, do których należy m.in. ich większa zwinność. Wadą jednak jest utrata kontroli nad nimi. Firmy, które dają pracownikom swobodę w eksperymentowaniu ryzykują większym prawdopodobieństwem popełnienia przez nich błędów. Z tego powodu konieczne jest pielęgnowanie kultury uczciwości. Firmy dojrzałe cyfrowo częściej przyjmują strategie wspierające standardy etyczne swoich organizacji. Tegoroczne badanie wykazało, że 76 proc. z nich wprowadziło takie zasady, w porównaniu z 62 proc. firm rozwijających się i 43 proc. firm na wczesnym etapie rozwoju cyfrowego.

Polska cyfryzacja kosztuje

Respondenci w badaniu Deloitte wspominają o wielu problemach społecznych i etycznych związanych z innowacjami cyfrowymi. Ich największe obawy dotyczą prywatności, cyberbezpieczeństwa i nieetycznego wykorzystania danych.

  • Liderzy firm z Europy częściej oceniają swoje organizacje jako przedsiębiorstwa rozwijające się cyfrowo niż wynosi średnia na całym świecie (47 proc. do 45 proc.). Prawie połowa respondentów pracujących w Europie uważa, że innowacje napędzają przedsiębiorstwo, w którym pracują, a nieco mniej, bo 41 proc. deklaruje, że ich organizacje zapewniają wystarczające środki na innowacje.
  • Według 76 proc. liderów firm z Europy kluczowe znaczenie dla innowacji cyfrowych mają zewnętrzne partnerstwa, jednak blisko 2/3 z nich (63 proc.) uważa, że ich przedsiębiorstwa angażują się w partnerstwa z innymi organizacjami ze względu na dostęp do nowych źródeł danych, a nie z uwagi na ułatwianie implementacji cyfrowych rozwiązań.
  • Innowacje cyfrowe znacząco zwiększyły w przedsiębiorstwach w Europie obawy związane z prywatnością – deklaruje tak 72 proc. respondentów z tego kontynentu. Tylko jedna trzecia zgadza się natomiast, że ich liderzy poświęcają wystarczająco dużo czasu na zastanawianie się nad wpływem zmian technologicznych w ich organizacji na społeczeństwo.

MIT Sloan Management Review i Deloitte „Accelerating Digital Innovation Inside and Out”