ISI Emerging Markets: najnowsza edycja raportu CEIC „Poland Economy in a Snapshot”

Najnowsza edycja raportu CEIC „Poland Economy in a Snapshot” zawiera dane za czwarty kwartał 2021 i początek 2022 roku. Eksperci i analitycy z ISI Emerging Markets Group przedstawiają sytuację makroekonomiczną Polski, a także zwracają uwagę na najważniejsze trendy oraz prognozy. Zebrane informacje pozwolą ocenić bieżący stan polskiej gospodarki w świetle obecnej sytuacji geopolitycznej i trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

PKB w Polsce rośnie szybciej niż przewidywała Unia Europejska

Zdaniem analityków, w Polsce podniósł się poziom PKB – najpierw o 5,3% w III kwartale, a później o 7,3% w IV kwartale. Średni roczny poziom wzrostu to 5,7%. Najnowsze prognozy dla Polski przygotowane przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarczych Komisji Europejskiej wskazują na wzrost realnego PKB o 5,2% w 2022 roku, a następnie o 4,4% w 2023 roku. Szacowano, że w 2021 roku wzrost wyniesie jedynie 4,9%. To oznacza, że w nadchodzących miesiącach stan PKB w Polsce może być lepszy niż przewiduje Unia Europejska.

Według szacunków za ostatnią część 2021 roku, także stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce spadła z 6,6% w lutym do 5,4% w listopadzie i pozostała na tym poziomie w końcówce roku. Odpowiadało to wysokości stopy bezrobocia w marcu 2020 roku, czyli okresie poprzedzającym pandemię, gdy wiele gałęzi gospodarki, takich jak gastronomia czy turystyka, nie odczuło jeszcze skutków COVID-19.

CEIC „Poland Economy in a Snapshot”

Eksport zaczyna odżywać po pandemii

Polska odnotowała również dobre wyniki w zakresie eksportu towarów, którego wartość wyniosła łącznie 89,1 miliardów USD w IV kwartale, z czego 26,9 miliardów USD w grudniu i 338,8 miliardów USD w całym roku 2021. To oznacza wzrost o 25,5%, co zdaniem ekspertów ISI Emerging Markets Group ma związek z ożywieniem gospodarki światowej po zniesieniu wielu obostrzeń związanych z pandemią, wzrostem cen oraz wielkości eksportu. Do Niemiec, głównego rynku zbytu dla polskich towarów, dostarczono w 2021 roku dobra o wartości 91,6 miliardów USD, co oznacza wzrost o 10,8%. Wartość eksportu do Czech wzrosła o prawie 13% do 18,8 miliardów USD, a do Francji o 13,9% do prawie 18,3 miliardów USD.

Spadek wskaźników w produkcji, budownictwie i handlu

Pomimo optymistycznych danych wzrostowych, COVID-19 i trudna sytuacja polityczna w Europie wciąż znacząco wpływają na niektóre obszary gospodarki Polski. Według danych budżetowych Ministerstwa Finansów, w 2021 roku Polska odnotowała deficyt budżetowy w wysokości 26,3 miliardów złotych – spadek z prawie 85 miliardów złotych w 2020 roku. Wskaźnik w sektorze wytwórczym publikowany przez Główny Urząd Statystyczny wykazał nierównomierną tendencję spadkową.

Odnotowano spadek w styczniu 2022 roku do -10,9% z -6,1% w grudniu, co wskazuje na rosnący pesymizm w miarę rozprzestrzeniania się wariantu Omicron wirusa COVID-19 i możliwości ponownego wprowadzenia ograniczeń. Zarówno wskaźniki budownictwa, ale także handlu detalicznego, handlu hurtowego i napraw pojazdów samochodowych, uległy pogorszeniu pomiędzy grudniem a styczniem. Wskaźnik koniunktury w budownictwie zmienił się z -10,7% do -12,7%, a wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym, handlu hurtowym i naprawach pojazdów z -4,6% do -9,2%.

Inflacja w Polsce wyższa niż w strefie euro

Roczna stopa inflacji cen konsumpcyjnych rosła konsekwentnie w drugiej połowie 2021 roku, od 4,1% w czerwcu do 8% w grudniu. To oznacza, że inflacja w Polsce była wyższa niż średnia w strefie euro wynosząca 5%. Wysoka stopa inflacji była w dużej mierze spowodowana dwucyfrowym wzrostem cen transportu, które były większe o 22,7% w grudniu, a w styczniu 2022 spadły do wciąż wysokiego poziomu 17,5%. Analitycy NBP przewidują, że w dłuższym okresie presja inflacyjna będzie słabnąć, ale istnieje ryzyko, że inflacja może przekroczyć cel banku centralnego ze względu na silny popyt krajowy i wzrost regulowanych taryf na energię elektryczną, gaz i energię cieplną.

Źródło: Poland Economy in a Snapshot – Q1 2022 – publikacja CEIC nie uwzględnia konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Raport ukazuje się co kwartał i umożliwia porównanie kluczowych wskaźników polskiej gospodarki.

Źródło i prawa