Badanie Aruba Cloud: chmura w polskim MSP

Wg badania sektora MSP w Polsce Aruba Cloud  przeprowadzonego przez agencję badawczą ARC Opinia i Rynek w październiku 2017 firmy nadal opierają swoja infrastrukturę IT w większości na rozwiązaniach lokalnych.

27 proc. badanych firm deklaruje korzystanie z usług chmurowych, 33 proc. z serwerów dedykowanych, a 31 proc. – z hostingu współdzielonego. Największą popularnością wśród użytkowników technologii cloud w firmach w Polsce cieszy się chmura prywatna, z której korzysta połowa z nich. Public cloud wybiera 26 proc. ankietowanych, a rozwiązania hybrydowe – 23 proc.

Użytkownicy technologii chmurowych deklarują, że odsetek usług IT działających w oparciu
o rozwiązania lokalne wynosi w ich organizacjach 69 proc., natomiast pozostała część (31 proc.) wykonywana jest w oparciu o chmurę.

Wśród ankietowanych przedsiębiorstw z Polski najpowszechniejszą usługą w chmurze jest przechowywanie danych (Storage as a Service, STaaS), której wykorzystanie deklaruje 55 proc. badanych. Mniej popularne są oprogramowanie jako usługa (Software as a Service, SaaS) i backup w chmurze (Backup as a Service, BaaS), których używa odpowiednio 32 proc. i 31 proc ankietowanych. Z kolei z platform informatycznych w modelu usługowym (Platform as a Service, PaaS) oraz z infrastruktury informatycznej jako usługi jako (Infrastucture as a Service, IaaS) korzysta kolejno 21 proc i 18 proc. badanych.

Najrzadziej wykorzystywaną usługą jest awaryjne odzyskiwanie danych w chmurze (Disaster Recovery as a Service, DRaaS, którą wdrożyło 9 proc. respondentów. Podstawowymi obciążeniami roboczymi lokowanymi w chmurze przez firmy deklarujące korzystanie z technologii chmurowych są dane (67 proc. wskazań). Kopie zapasowe za pośrednictwem chmury wykonuje 40 proc. ankietowanych. 28 proc. firm umieszcza w niej serwery VPS, a jedna czwarta – maszyny wirtualne.

  • Ankietowane firmy zapytane o korzyści, które zachęciły lub mogą zachęcić je do wykorzystania chmury, na pierwszym miejscu wymieniają dostępność usług z każdej lokalizacji za pośrednictwem Internetu (niemal 40 proc. odpowiedzi). Podobny odsetek wskazań uzyskał wysoki poziom bezpieczeństwa danych (38 proc.) oraz niższe koszty wstępne rozwiązań chmurowych w porównaniu do technologii lokalnych (36 proc.).
  • Wśród innych czynników zachęcających do skorzystania z usług chmurowych, badani wymieniali również zaufanie do dostawcy (29 proc.), elastyczność (23 proc.), a następnie dużą skalowalność (23 proc.). Zadziwiające jest, że tylko jedna piąta ankietowanych, wśród korzyści wymieniła model pay-per-use, w ramach którego użytkownik chmury płaci wyłącznie za wykorzystane zasoby.

Jeśli chodzi o czynniki, które mogą zniechęcać do korzystania z usług chmurowych, to ponad 60 proc. wyraża obawy o bezpieczeństwo danych. Jest to wynik, który wskazuje na dużą polaryzację odpowiedzi badanych, ponieważ 38 proc. uważa bezpieczeństwa danych za korzyść zachęcającą do przejścia do chmury. Zdecydowanie mniej, bo 35 proc. ankietowanych obawia się uzależnienia od zewnętrznego dostawcy oraz wysokiego kosztu wdrożenia i korzystania z chmury (27 proc.). Ponad jedna czwarta badanych jako barierę deklaruje przyzwyczajenie do korzystania z lokalnych rozwiązań, a dla 23 proc. problemem są opóźnienia wynikające z korzystania z usług zdalnych.

Dla firm działających w Polsce największe znaczenie przy wyborze dostawcy usług chmurowych ma zapewniana zgodność z nowym rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) – aż 72 proc. uważa taką cechę za kluczową lub bardzo istotną. Bardzo ważne (62 proc. wskazań) dla ankietowanych jest także to, czy dostawca usług chmurowych oferuje je z centrum danych posiadającego renomowany certyfikat niezawodności (np. Rating 4/Tier IV). Zaobserwować można też swoisty lokalny patriotyzm, gdyż niemal połowa ankietowanych uważa za kluczowe lub bardzo istotne to, że dostawca usług w chmurze dostarcza je z polskiego centrum danych. W przypadku wybierania dostawcy usług chmurowych respondenci sugerują się rekomendacjami znajomych ekspertów (47 proc.) oraz opiniami specjalistów z własnej firmy (36 proc.). Niecała połowa kieruje się przy wyborze samodzielną analizą dostępnych ofert (45 proc.) oraz niezależnymi testami wybranych rozwiązań (36 proc. wskazań). Zaufanie do wybranej marki dostawcy usług chmurowych ma wpływ na decyzję niemal jednej czwartej ankietowanych.

http://branden.biz/index.php/2018/01/17/multicloud-napedza-cyfrowa-transformacje-f5-soad-raport/

Badane firmy zapytane o to, jakie cechy infrastruktury w chmurze są ich zdaniem najprzydatniejsze, wskazały przede wszystkim wysoką dostępność (53 proc.) i skalowalność (42 proc.). Dla ankietowanych ważna była także elastyczność (36 proc.) oraz możliwość szybkiego zamówienia dodatkowych zasobów i usług w razie potrzeby (26 proc.). Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny, to dla 31 proc. firm ważna była korzystna relacja mocy obliczeniowej do kosztów oraz dla 25 proc. – możliwość płatności jedynie za wykorzystane zasoby (według modelu pay-per-use).

Ponad połowa respondentów uważa, że najpopularniejszą usługą chmurową w przyszłości będzie backup. Niemal równie popularna stanie się poczta w chmurze (44 proc. wskazań). Jedna trzecia ankietowanych twierdzi, że najpopularniejszą usługą będą pakiety biurowe. Na dalszych miejscach znalazły się kolejno awaryjne odzyskiwanie danych (31 proc.), hosting stron WWW (29 proc.), moc obliczeniowa (22 proc.) oraz analityka biznesowa (21 proc.).

Informacje o badaniu
Głównym celem badania ,,Użytkowanie usług chmurowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce” było określenie poziomu użytkowania przez firmy usług chmurowych oraz stosunku osób odpowiedzialnych w organizacjach za obsługę informatyczną do tego typu usług. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą ARC Opinia i Rynek metodą CATI na próbie 300 przedstawicieli przedsiębiorstw, które posiadają własną obsługę informatyczną – tzn. nie przekazują tych usług na zewnątrz. Struktura próby badawczej odzwierciedlała strukturę przedsiębiorstw w Polsce pod względem liczebności firm w poszczególnych regionach oraz w branży, w której działa firma ujęta w jednej z 3 kategorii: przemysł i budownictwo (31 proc.), handel ( 17 proc.) oraz pozostałe usługi (52 proc.). Analizie zostały poddane przedsiębiorstwa o różnej wielkości: 10-49 pracowników (29 proc. całej próby), 50-99 pracowników (20 proc.), 100-249 pracowników (27 proc.) oraz 250 pracowników i więcej (24 proc.). Badanie zostało zrealizowane w październiku 2017 roku.