ASBISc Enterprises Plc: bardzo dobre wyniki finansowe 2022

Z powodu wojny na Ukrainie, Grupa Asbis bardzo mocno zreorganizowała swoją sprzedaż, koncentrując się na nieobjętych konfliktem, wzrostowych rynkach. Dzięki temu przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły blisko 2,7 mld USD w porównaniu do 3,1 mld USD w rekordowym 2021 roku, co oznacza spadek tylko o 13%.

Pomimo spadku przychodów, zysk netto w tym czasie był bardzo wysoki, na zbliżonym do rekordowego w 2021 r. poziomu i wyniósł 75,9 mln USD, w porównaniu do 77,1 mln USD w 2021 r.

W samym czwartym kwartale 2022 roku ASBIS wypracował przychody w wysokości 780,3 mln USD, natomiast zysk netto wyniósł 28,7 mln USD, co oznacza, że był na tym samym poziomie, co w rekordowym w historii ASBIS IV kwartale 2021 r.

INNE WAŻNE WYDARZENIA 2022

  • W 2022 roku największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (ponad 52-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (24-proc. udział).
  • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w całym roku 8. miejsce z przychodami na poziomie 85,8 mln USD (wzrost o 10% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
  • ASBIS nie tylko zrealizował, ale też przebił na poziomie zysku netto podwyższoną 7 listopada 2022 roku prognozę finansową na 2022 r., która zakładała wypracowanie przychodów pomiędzy 2,6 miliarda USD a 2,8 miliarda USD oraz zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 70,0 milionów USD a 74,0 milionów USD.
  • Grupa wypłaciła 1 grudnia 2022 r. akcjonariuszom zaliczkę z zysków za 2022 r. w wysokości 0,20 USD na akcję (w sumie 11.100.000 USD). Dywidenda wypłacana jest przez 7 kolejnych lat.
  • ASBIS zdecydował się na strategiczny ruch i uruchomienie nowej dywizji biznesowej związanej z robotyką – ASBIS Robotic Solutions (AROS) oraz utworzył markę CRON Robotics. Rynek cobotów ma być wart kilkaset miliardów dolarów w ciągu najbliższych lat.
  • Grupa rozwija sieć salonów Apple na terenie swojej działalności – obecnie jest autoryzowanym sprzedawcą produktów Apple na 11 rynkach oraz zarządza siecią 27 salonów i planuje dalszy jej rozwój.

Ubiegły rok całkowicie zmienił obraz naszych rynków. Wojna w Ukrainie pokazała nam, jak silną i stabilną organizacją jest ASBIS. Dokonaliśmy praktycznie niemożliwego i z sytuacji bardzo trudnej wyszliśmy wzmocnieni, z otwartą perspektywą rozwoju na kolejne lata. Przeorganizowaliśmy nasze rynki, koncentrując się na wzrostowych rynkach nieobjętych wojną, rozbudowaliśmy nasze portfolio produktów, koncentrując się na tych bardziej zyskownych segmentach, rozwijamy nowe rynki oraz uruchomiliśmy segment robotyki, który w perspektywie kilku najbliższych lat może być wart nawet kilkaset miliardów dolarów. Pomimo niższych niż w 2022 r. przychodów, nasza zyskowność pozostaje praktycznie na poziomie najlepszego w naszej ponad 30-letniej historii, 2021 roku. Jesteśmy więc bardziej niż zadowoleni z tego trudnego roku, z którego wyszliśmy w bardzo dobrej kondycji – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

WYNIKI FINANSOWE

 ASBIS wypracował bardzo dobre wyniki finansowe w omawianym okresie. Grupa była w stanie w dużym stopniu zrekompensować negatywne skutki wojny w Ukrainie, koncentrując się na rozwoju i inwestycjach na rynkach niekonfliktowych.

Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w okresie IV kwartału 2022 r. oraz I-IV kwartałów 2022 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz dodatkowo, poglądowo również w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD.

 WYNIKI FINANSOWE GRUPY W OKRESIE IV KWARTAŁU ORAZ I-IV KWARTAŁÓW LAT 2022 I 2021

(mln USD)

IV kw.

2022 r.

IV kw.

2021 r.

Zmiana I-IV kw.

2022 r.

I-IV kw.

2021 r.

Zmiana
Przychody 780,30 948,0 -18% 2 690 3 078 -13%
Zysk brutto 70,7 71,4 -1% 227,8 218,5 +4%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 38,0 40,8 -7% 111,0 113,7 -2%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 28,7 28,7 0% 75,9 77,1 -2%

 mln PLN

mln PLN IV kw.

2022 r.

IV kw.

2021 r.

  I-IV kw.  

2022 r.

I-IV kw.

2021 r.

Przychody 3 548,5 3 838,7   12 018,7 11 929,4
Zysk brutto 321,5 289,0   1 017,9 846,9
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 172,8 165,3   495,9 440,9
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 130,3 116,1   339,0 298,7

REALIZACJA PROGNOZY NA 2022

 ASBIS w pełni zrealizował podwyższoną prognozę finansową na 2022 r., na poziomie netto prognoza została przekroczona. Zgodnie z opublikowaną 7 listopada 2022 roku podwyższoną prognozą finansową, Grupa miała wypracować w 2022 r. przychody ze sprzedaży pomiędzy 2,6 miliarda USD a 2,8 miliarda USD oraz zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 70,0 milionów USD a 74,0 milionów USD.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Wojna na Ukrainie wpłynęła na zmianę głównych rynków działania Grupy, jednak wciąż regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie miały największy udział w przychodach Grupy zarówno w IV kwartale 2022 r., jak i w całym 2022 roku. Udział regionu krajów byłego ZSRR w przychodach ASBIS ogółem spadł w 2022 o 20,7% do 52,3%, podczas gdy sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej była praktycznie na tym samym poziomie co w 2021 roku. Dzięki intensywnym działaniom Grupy na Bliskim Wschodzie i w Afryce w 2022 roku sprzedaż w tych regionach wzrosła o 24,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Pokazuje to, że Grupa była w stanie zrekompensować niższą sprzedaż w krajach bezpośrednio dotkniętych wojną wyższą sprzedażą w pozostałych regionach działalności.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w 2022 r. oraz 2021 r.

2022

 

2021
tys. USD % przychodów ogółem tys. USD % przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 1.407.196 52,31% 1.774.834 57,66%
Europa Środkowo-Wschodnia 653.643 24,30% 654.117 21,25%
Bliski Wschód i Afryka 407.717 15,16% 327.799 10,65%
Europa Zachodnia 183.088 6,81% 266.607 8,66%
Pozostałe 38.395 1,43% 54.619 1,77%
Ołem 2.690.039 100% 3.077.976 100%

 SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza poszczególnych krajów potwierdza, że na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie Grupa zanotowała znaczący spadek sprzedaży. Z drugiej strony, Spółka była w stanie znacznie zwiększyć sprzedaż na rynkach, które nie zostały bezpośrednio dotknięte wojną, takich jak Kazachstan – obecnie największy rynek Grupy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Azerbejdżan i Gruzja

Polska odnotowała w 2022 roku 10-proc. wzrost sprzedaży. Najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktów w Polsce były procesory, telefony i serwery.

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w 2022 r. były:

  • Gruzja – wzrost o 90,4%
  • Azerbejdżan – wzrost o 76,4%
  • Kazachstan – wzrost o 52,6%
  • Niemcy – wzrost o 48,5.%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 42,2%
  • Słowacja – wzrost o 21,3%.

W samym IV kwartale 2022 r. kraje o najwyższych wzrostach sprzedaży były następujące:

  • Armenia – wzrost o 217,4%
  • Niemcy – wzrost o 125,4%
  • Gruzja – wzrost o 124,1%
  • Azerbejdżan – wzrost o 58,3%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 40,3%
  • Kazachstan – wzrost o 33,7%.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w 2022 r. oraz w 2021 r.

(w tys. USD)

  2022 2021
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Kazachstan 584.849 Rosja 575.615
2. Ukraina 326.143 Ukraina 475.303
3. Zjednoczone Emiraty

Arabskie

312.705 Kazachstan 383.141
4. Słowacja 239.905 Zjednoczone Emiraty

Arabskie

219.940
5. Rosja 134.520 Słowacja 197.708
6. Czechy 97.583 Białoruś 190.028
7. Azerbejdżan 91.414 Czechy 107.577
8. Polska 85.780 Holandia 78.746
9. Gruzja 80.942 Polska 77.981
10. Niemcy 79.540 Rumunia 64.067

 Źródło i prawa