ASBISc Enterprises: bardzo dobre wyniki finansowe w I półroczu 2022

Wyniki spółki są zgodne z oczekiwaniami oraz opublikowanymi prognozami finansowymi na 2022 r. Po I półroczu stopień realizacji górnych widełek prognozy na poziomie przychodów wynosi 50% oraz 52% na poziomie zysku netto. Grupa przewiduje, że przychody ze sprzedaży w 2022 r. będą się kształtowały pomiędzy 2,2 mld USD a 2,4 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 48 mln USD a 52 mln USD.

Przychody w I pół. 2022 r. przekroczyły 1,2 mld USD (blisko 5,2 mld zł) i były tylko o 14% niższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,4 mld USD). Zysk netto Grupy w omawianym okresie wyniósł 27,1 mln USD (115,9 mln zł) w porównaniu do 30,2 mln USD w I półroczu 2021 r. (spadek o 10%). W samym II kwartale 2022 roku ASBIS wypracował 516,4 mln USD (2,3 mld zł) przychodów oraz 11,1 mln USD zysku netto (48,6 mln zł).

Zarówno w I półroczu, jak i w II kw. 2022 r. Grupa znacząco poprawiła marżę zysku brutto do poziomu odpowiednio 8,35% i 9,35% z odpowiednio 6,68% i 6,94% rok wcześniej. Marża brutto wypracowania w samym II kw. była na rekordowym poziomie.

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

 ASBIS, jako firma odpowiedzialna społecznie, której działalność obejmuje m.in. Ukrainę, uruchomiła specjalny fundusz humanitarny #HelpUkraine Fund i przeznaczyła na pomoc Ukrainie 2 mln USD. W ramach tego funduszu ASBIS dostarcza pomoc humanitarną najbardziej potrzebującym miastom, szpitalom i ośrodkom w Ukrainie. Do tej pory Grupa dostarczyła 20 w pełni wyposażonych karetek, gotowych do niesienia natychmiastowej pomocy, 10 środków transportu oraz ponad 27 000 zestawów medycznych i pierwszej pomocy czy 11 000 materacy i kocy. Poza tym na Ukrainę regularnie trafia pomoc ASBIS z produktami technologicznymi, takimi jak generatory i power banki, oraz wieloma innymi niezbędnymi rzeczami, w tym artykułami spożywczymi i przemysłowymi.

  • Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był bardzo dynamicznie rosnący Kazachstan, natomiast kraje byłego ZSRR wciąż utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 51% w I półroczu 2022 r.).
  • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie (TOP10), zajmując w I półroczu tego roku 8. miejsce z przychodami na poziomie blisko 39,8 mln USD (wzrost o 11,3% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
  • ASBIS otworzył nowy sklep Apple iSpot w Centrum Handlowym Metro City w Batumi w Gruzji. Jest to 21. sklep Apple prowadzony przez ASBIS na terenie swojej działalności.
  • ASBIS dalej rozszerza swoją działalność, podpisuje nowe i przedłuża istniejące umowy dystrybucyjne: ExaGrid, Pure Storage, Edgecore Networks.

– Drugie półrocze tego roku pozostawało od wpływem wojny w Ukrainie. Pomimo tego wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, a nasza marża brutto w II kw. tego roku osiągnęła rekordową wysokość. Koncentrujemy się teraz na produktach i usługach wyżej marżowych, w tym usługach dla biznesu, których udział w naszej strukturze sprzedaży systematycznie rośnie. Pracujemy też nad dywersyfikacją naszego biznesu, którego przykładem może być inwestycja w spółkę EMBIO Diagnostics. Spółka ta właśnie sfinalizowała i wprowadza do szerokiej dystrybucji przełomowy produkt B.EL.D., który dzięki wykorzystaniu biosensorów, szybko i trafnie diagnozuje bezpieczeństwo żywności, jakość powietrza i wody oraz innych zanieczyszczeń środowiskowych. Urządzenie może być też stosowane do szybkiego wykrywania i diagnostyki SARS-CoV-2, co szczególnie obecnie może być istotne dla nas wszystkich. ASBIS, zgodnie z zapowiedziami, dynamicznie rozwija swoją działalność na rynkach nieobjętych wojną. Obecnie w naszej strukturze sprzedaży największym rynkiem jest Kazachstan, natomiast nowymi krajami w TOP10 są Azerbejdżan oraz Gruzja. Bardzo dobrze sprzedażowo radzi sobie też Armenia. Wszystkie te rynki rozwijają się bardzo dynamicznie, a ASBIS ma na nich bardzo silną, dominującą pozycję. Stopień realizacji górnych widełek naszej prognozy jest bardzo wysoki, biorąc pod uwagę fakt, że ostatni kwartał roku to historycznie najlepszy okres sprzedaży w naszej branży. Uważamy, że jeśli sytuacja w Ukrainie i sąsiednich rynkach nie pogorszy się, nasza prognoza na 2022 r. jest niezagrożona” – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

 

Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w I półroczu 2022 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz w tabeli poniżej poglądowo w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD.

 Wyniki finansowe Grupy ASBIS w okresie II kwartału i I półrocza lat 2022 i 2021

mln USD

mln USD II kw.

2022 r.

II kw.

2021 r.

Zmiana I pół.

2022 r.

I pół.

2021 r.

Zmiana
Przychody 516,4 680,1 -24% 1 211,0 1 413,5 -14%
Zysk brutto 48,3 47,2 +2% 101,1 94,4 +7%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 19,5 22,6 -14% 43,8 45,5 -4%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 11,1 15,0 -26% 27,1 30,2 -10%

 

mln PLN

mln PLN II kw.

2022 r.

II kw.

2021 r.

  I pół.

2022 r.

I pół.

2021 r.

Przychody 2 264,5 2 550,5   5 176,4 5 345,0
Zysk brutto 211,7 177,0   432,3 356,8
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 85,3 84,6   187,1 172,1
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 48,6 56,4   115,9 114,1

 SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to w I półroczu 2022 r., jednak z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie, przychody w regionie krajów byłego ZSRR spadły o 17%, podczas gdy sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie. Głównymi powodami niższej sprzedaży była wojna na Ukrainie (która dotknęła również sąsiednie kraje), wysoka inflacja i słabszy popyt.

W związku z tym, udział niektórych regionów – np. regionu Europy Środkowo-Wschodniej – w łącznych przychodach Spółki za I półrocze 2022 r. uległ zmianie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Wzrósł udział regionu Europy Środkowo-Wschodniej w I półroczu 2022 r. do 26,10% z 22,50% rok wcześniej. W tym samym czasie udział regionu krajów byłego ZSRR zmniejszył się do 51,09% z 52,73%.

Udział Bliskiego Wschodu i Afryki wzrósł I połowie 2022 r. do 14,71% z 11,87%.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I półroczu 2022 r. oraz I półroczu 2021 r.

  I pół. 2022 I pół. 2021
w tys.
USD
% przychodów ogółem w tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 618 720 51,09% 745 291 52,73%
Europa Środkowo-Wschodnia 316 088 26,10% 318 034 22,50%
Bliski Wschód i Afryka 178 101 14,71% 167 766 11,87%
Europa Zachodnia 79 105 6,53% 146 913 10,39%
Pozostałe 19 021 1,57% 35 472 2,51%
Ogółem 1 211 035 100% 1 413 476 100%

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza, że znaczny spadek sprzedaży odnotowano na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie. Spadek na Ukrainie był jednym z najwyższych. W rezultacie przychody zrealizowane w tym kraju spadły o 39,8% w I półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Przychody wypracowane na dotychczas największym rynku Grupy – Rosji – spadły o 55,1% w I półroczu 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. Z drugiej jednak strony, Spółka była w stanie znacznie zwiększyć sprzedaż na rynkach, które nie zostały bezpośrednio dotknięte wojną w Ukrainie, takich jak Kazachstan – obecnie największy rynek Grupy, na którym przychody wzrosły o 45,6% w porównaniu do I półrocza 2021 r.

Obecnie drugim co do wielkości rynkiem ASBIS są Zjednoczone Emiraty Arabskie z przychodami na poziomie 134,5 mln USD w I półroczu 2022 r. (wzrost o 25,8% rok do roku). Polska odnotowała wzrost przychodów w I półroczu 2022 r. o 11,3% względem I półrocza 2021 r.

Krajami o najwyższym wzroście przychodów w I półroczu 2022 r. były:

 • Gruzja – wzrost o 68.9%
 • Azerbejdżan – wzrost o 54.2%
 • Kazachstan – wzrost o 45.6%
 • Słowacja – wzrost o 27%.

W II kwartale 2022 r. kraje o najwyższych wzrostach sprzedaży były następujące:

 • Armenia – wzrost o 246,1%
 • Azerbejdżan – wzrost o 87,8%
 • Gruzja – wzrost o 85,7%
 • Kazachstan – wzrost o 49,7%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 45,8%.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I półroczu 2022 r. oraz I półroczu 2021 r. (w tys. USD)

  I pół. 2022 I pół. 2021
Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Kazachstan 236 536 Rosja 238 753
2. Zjednoczone Emiraty Arabskie 134 473 Ukraina 191 001
3. Ukraina 114 970 Kazachstan 162 447
4. Słowacja 110 786 Zjednoczone Emiraty Arabskie 106 857
5. Rosja 107 157 Słowacja 87 210
6. Czechy 53 242 Białoruś 79 061
7. Białoruś 47 124 Czechy 50 709
8. Polska 39 797 Holandia 48 273
9. Azerbejdżan  37 924 Polska 35 750
10. Gruzja 30 617 Rumunia 30 601
  OGÓŁEM 1 211 035 OGÓŁEM 1 413 476