Asbis: wyniki Q3 i oczekiwanie rekordu 2020

ASBISc Enterprises Plc wypracował świetne wyniki finansowe zarówno w okresie trzech kwartałów tego roku, jak i w samym III kwartale 2020 r. Przychody ze sprzedaży za okres I-III kw. 2020 r. wyniosły ponad 1,5 mld USD w porównaniu do blisko 1,3 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 20%. Zysk netto w tym czasie podwoił się i wyniósł 15,1 mln USD, w porównaniu do 7,2 mln USD w okresie I-III kw. 2019 roku.

W samym trzecim kwartale 2020 roku ASBIS znacząco poprawił zarówno przychody, jak i zyski. Przychody wyniosły 619,7 mln USD (wzrost o 34% względem III kw. 2019 r.), natomiast zysk netto wyniósł 10,4 mln USD, co oznacza wzrost o 126% w odniesieniu do porównywalnego okresu ubiegłego roku.

ASBIS pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych producentów IT, a strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 roku największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (ponad 53-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (blisko 26-proc. udział). Największym krajem pod względem przychodów wypracowanych w okresie I-III kw. 2020 roku była Rosja.  Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w okresie I-III kw. 2020 roku 9. miejsce z przychodami na poziomie ponad 46,1 mln USD (wzrost o 82% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).

22 października 2020 r. Grupa podwyższyła prognozę zysku netto na 2020 rok opublikowaną 11 sierpnia. ASBIS spodziewa się, że przychody ze sprzedaży w 2020 r. będą się kształtowały pomiędzy 2 mld USD a 2,2 mld USD, natomiast zysk netto po podwyższeniu będzie na poziomie pomiędzy 23 mln USD a 25 mln USD.

4 listopada 2020 r. Rada Dyrektorów Spółki podjęła uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku Spółki za 2020 r. w wysokości 5 550 000 USD. Zaliczką objętych będzie 55.500.000 akcji Spółki, co oznacza wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,10 USD na akcję. Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki dywidendy został ustalony na 7 grudnia 2020 r., natomiast dzień wypłaty zaliczki na 17 grudnia 2020 r.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W OKRESIE I-III KWARTAŁY LAT 2020 I 2019

(mln USD)

III kw.

2020 r.

III kw.

2019 r.

Zmiana I-III kw.

2020 r.

I-III kw.

2019 r.

Zmiana
Przychody 619,7 462,7 +34% 1 500,6 1 250,9 +20%
Zysk brutto 36,1 27,2 +33% 83,5 69,4 +20%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 16,5 9,3 +77% 28,3 19,2 +48%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 10,4 4,6 +126% 15,1 7,2 +110%

 SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. Nie zmieniło się to ani w III kwartale 2020 r., ani w okresie dziewięciu miesięcy 2020 r. Udział regionu krajów byłego ZSRR w przychodach ASBIS ogółem wzrósł do 55,03% w III kwartale 2020 roku z 52,21% w III kwartale 2019 roku i do 53,21% w okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku z 51,29% w analogicznym okresie 2019 r.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I-III kw. 2020 r. oraz I-III kw. 2019 r.

  I-III kw. 2020 I-III kw. 2019
tys.
USD
% przychodów ogółem tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 798.434 53,21% 641.561 51,29%
Europa Środkowo-Wschodnia 384.798 25,64% 333.640 26,67%
Bliski Wschód i Afryka 182.711 12,18% 162.400 12,98%
Europa Zachodnia 96.977 6,46% 86.206 6,89%
Pozostałe 37.707 2,51% 27.108 2,17%
Ogółem 1.500.627 100% 1.250.915 100%

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza doskonałe wskaźniki wzrostu, które Grupa była w stanie osiągnąć we wszystkich głównych krajach działalności. Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w okresie I-III kw. 2020 r. były:

  • Polska – wzrost o 81,6%
  • Holandia – wzrost o 70,2%
  • Kazachstan – wzrost o 45,1%
  • Białoruś – wzrost o 31,8%
  • Ukraina – wzrost o 16,8%
  • Rosja – wzrost o 16,6%.

Sprzedaż w regionie krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, którego wynik zależy głównie od przychodów w krajach GCC (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt), wzrosła w III kw. 2020 r. o 36,7% w porównaniu do III kw. 2019 r., oraz o 12,5% w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Sprzedaż w Europie Zachodniej odnotowała wzrost zarówno w III kwartale 2020 roku, jak i za dziewięć miesięcy 2020 r. odpowiednio o 54,2% i 12,5% w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I-III kw. 2020 r. oraz w I-III kw. 2019 r.

(w tys. USD)

  I-III kw. 2020 I-III kw. 2019
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Rosja 288.228 Rosja 247.251
2. Ukraina 215.125 Ukraina 184.230
3. Kazachstan 131.223 Zjednoczone Emiraty Arabskie 112.921
4. Zjednoczone Emiraty Arabskie 121.193 Słowacja 111.266
5. Słowacja 116.805 Kazachstan 90.448
6. Białoruś 102.346 Białoruś 77.659
7. Czechy 53.512 Czechy 53.210
8. Holandia 48.632 Rumunia 38.043
9. Polska 46.137 Holandia 28.567
10. Rumunia 40.339 Polska 25.403
  OGÓŁEM 1.500.627 OGÓŁEM 1.250.915