Asbis w trudnych warunkach wypracował bardzo dobre wyniki finansowe Q3 2022

ASBISc wypracował bardzo dobre wyniki finansowe zarówno w okresie trzech kwartałów 2022 oraz w samym 3. kw. kwartale 2022.

Serhei Kostevitch Prezes Grupy ASBIS

Przychody ze sprzedaży za okres I-III kw. 2022 r. wyniosły ponad 1,9 mld USD (blisko 8,5 mld zł) i były tylko o 10% niższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (2,1 mld USD). Zysk netto Grupy w omawianym okresie był praktycznie na poziomie ubiegłorocznego i wyniósł 47,2 mln USD (294,2 mln zł) w porównaniu do 48,4 mln USD w ciągu I-III kwartałów 2021 r. (spadek tylko o 2%). W samym III kwartale 2022 roku ASBIS wypracował 698,7 mln USD (3,3 mld zł) przychodów oraz 20,1 mln USD zysku netto (blisko 96 mln zł), co oznacza, że był on wyższy o 10% od wypracowanego w III kw. 2021 r. Pod względem wyników finansowych, był to najlepszy III kwartał w historii Grupy.

Zarówno w III kwartale, jak i w okresie I-III kw. 2022 r. Grupa znacząco poprawiła marżę zysku brutto do poziomu odpowiednio 8,01% i 8,23% z odpowiednio 7,37% i 6,91% rok wcześniej.  Po III kwartałach 2022 r. stopień realizacji górnych widełek prognozy finansowej na 2022 r. jest bardzo wysoki i wynosi on na poziomie przychodów 70% oraz 90% na poziomie zysku netto.

INNE WAŻNE WYDARZENIA W OKRESIE I-III KW. 2022 ROKU:

 • Największym pod względem sprzedaży był bardzo dynamicznie rosnący Kazachstan, natomiast kraje byłego ZSRR (blisko 52-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (ponad 24-proc. udział) miały największy udział w przychodach Grupy.
 • Polska znajduje się wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w okresie I-III kw. tego roku 8. miejsce z przychodami na poziomie ponad 59 mln USD (wzrost o blisko 13% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
 • Spółka kontynuuje politykę dywidendową, uchwalając dywidendę zaliczkową z zysków za 2022 r. na poziomie 0,20 USD za akcję. Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do dywidendy zaliczkowej został ustalony na 17 listopada 2022 r., natomiast dzień wypłaty zaliczki na 1 grudnia 2022 r.
 • ASBIS otworzył dwa salony Apple pod nazwą iSpace – w Batumi (Gruzja) oraz w Ałmatach, największym mieście Kazachstanu. Grupa jest obecnie autoryzowanym dystrybutorem Apple na 11 rynkach i zarządza 21. salonami Apple.
 • ASBIS dalej rozszerza swoją działalność i wchodzi w nowe segmenty – ostatni segment to ochrona fizyczna i dystrybucja produktów firmy Milesight.

WYNIKI FINANSOWE

 ASBIS wypracował bardzo dobre wyniki finansowe w omawianym okresie. Grupa była w stanie w dużym stopniu zrekompensować negatywne skutki wojny w Ukrainie, koncentrując się na rozwoju i inwestycjach na rynkach niekonfliktowych.

Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w okresie III kwartału 2022 r. oraz I-III kwartałów 2022 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz dodatkowo, poglądowo również w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W OKRESIE I-III KWARTAŁY LAT 2022 I 2021

mln USD

mln USD III kw.

2022 r.

III kw.

2021 r.

Zmiana I-III kw.

2022 r.

I-III kw.

2021 r.

Zmiana
Przychody 698,7 716,5 -2% 1 909,7 2 130,0 -10%
Zysk brutto 56,0 52,8 +6% 157,1 147,2 +7%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 29,2 27,4 +7% 73,0 72,9 0%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 20,1 18,2 +10% 47,2 48,4 -2%

 mln PLN

mln PLN III kw.

2022 r.

III kw.

2021 r.

  I-III kw.  

2022 r.

I-III kw.

2021 r.

Przychody 3 336,4 2 787,7   8 481,6 8 132,0
Zysk brutto 267,4 205,4   697,9 561,8
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 139,5 106,6   324,2 278,4
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 96,0 71,0   209,7 184,8

 REALIZACJA PROGNOZY NA 2022

 Po III kwartałach 2022 r. stopień realizacji górnych widełek prognozy finansowej na 2022 r. jest bardzo wysoki i wynosi on:

 • 70% na poziomie przychodów;
 • 90% na poziomie zysku netto.

Zgodnie z opublikowaną 4 maja 2022 r. prognozą finansową na 2022 r., Grupa przewiduje, że przychody ze sprzedaży w 2022 r. będą się kształtowały pomiędzy 2,2 mld USD a 2,4 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu będzie na poziomie pomiędzy 48 mln USD a 52 mln USD.

 SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w przychodach Grupy. Nie zmieniło się to ani w III kwartale 2022 r., ani w okresie dziewięciu miesięcy 2022 r. Z uwagi na wojnę w Ukrainie, która dotknęła również sąsiednie kraje, wysoką inflację i niższy popyt udział regionu krajów byłego ZSRR zmniejszył się do 53,13% z 58,99% w III kwartale 2022 r. i 51,84% z 54,84% w okresie 9 miesięcy 2022 r.

Wyniki sprzedażowe potwierdzają, że ASBIS był w stanie zrekompensować niższą sprzedaż regionów krajów byłego ZSRR wyższą sprzedażą na innych rynkach.

 • sprzedaż na Bliskim Wschodzie i Afryce znacząco wzrosła zarówno w III kwartale 2022 r., jak i w okresie 9 miesięcy 2022 r. odpowiednio o 61,3% i 23,3% w stosunku do roku ubiegłego.
 • udział Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł zarówno w III kwartale 2022 r., jak i w okresie 9 miesięcy 2022 r. odpowiednio do 20,76% z 20,68% i 24,15% z 21,89%.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I-III kw. 2022 r. oraz I-III kw. 2021 r.

  I-III kw. 2022 I-III kw. 2021
tys. USD % przychodów ogółem tys. USD % przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 989.937 51,84% 1.167.990 54,84%
Europa Środkowo-Wschodnia 461.123 24,15% 466.217 21,89%
Bliski Wschód i Afryka 299.866 15,70% 243.244 11,42%
Europa Zachodnia 125.365 6,56% 208.793 9,80%
Pozostałe 33.420 1,75% 43.743 2,05%
Ogółem 1.909.711 100% 2.129.987 100%

 SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów potwierdza, że znaczny spadek sprzedaży odnotowano na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie. Działalność na Ukrainie była jedną z najbardziej dotkniętych, jednak należy odnotować, że w III kwartale 2022 roku Ukraina wygenerowała bardzo wysoką sprzedaż, która była niższa tylko o 2% w porównaniu do III kwartału 2021 roku.

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w okresie I-III kw. 2022r. były:

 • Armenia – wzrost o 257,1%%
 • Azerbejdżan – wzrost o 85,0%
 • Kazachstan – wzrost o 63,3%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 42,8%.
 • Słowacja – wzrost o 26,8%
 • Polska – wzrost o 12,7%

 

W samy III kwartale 2022 r. kraje o najwyższych wzrostach sprzedaży były następujące:

 • Armenia – wzrost o 824,0%
 • Azerbejdżan – wzrost o 156,4%
 • Kazachstan – wzrost o 98,2%
 • Gruzja – wzrost o 82,1%
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie – wzrost o 75,4%.

 

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I-III kw. 2022 r. oraz w I-III kw. 2021 r.

(w tys. USD)

 

  I-III kw. 2022 I-III kw. 2021
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Kazachstan 399.887 Rosja 396.865
2. Zjednoczone Emiraty Arabskie 232.356 Ukraina 296.535
3. Ukraina 218.397 Kazachstan 244.849
4. Słowacja 165.161 Zjednoczone Emiraty Arabskie 162.661
5. Rosja 118.958 Słowacja 130.231
6. Czechy 72.589 Białoruś 126.257
7. Azerbejdżan 65.118 Czechy 74.691
8. Polska 59.068 Holandia 64.194
9. Białoruś 56.745 Polska 52.408
10. Armenia 50.060 Rumunia 44.109
  OGÓŁEM 1.909.711 OGÓŁEM 2.129.987