ASBIS Q1 2019: zyskownie i zgodnie z oczekiwaniami

ASBISc Enterprises Plc dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zanotował w pierwszym kwartale 2019 dobre.  ASBIS pozostaje dystrybutorem pierwszego wyboru dla wielu światowych producentów IT. Polska weszła w I kwartale 2019 r. do 10 najlepszych pod względem sprzedaży krajów, wypracowując przychody na poziomie 9,4 mln USD.

  • Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 417,3 mln USD w porównaniu do 503,3 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I kw. 2019 r. zysk brutto na sprzedaży wyniósł 21,1 mln USD (22,8 mln USD w I kw. 2018), natomiast zysk operacyjny (EBIT) 4,6 mln USD (5,3 mln USD rok wcześniej).
  • Pomimo wypracowania niższych przychodów niż w I kw. 2018 r.,  zysk netto Grupy w omawianym okresie był równie mocny i wyniósł 1,7 mln USD.  W I kw. 2019 największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (49-proc. udział) oraz Europy Środkowo-Wschodniej (26-proc. udział). Największą sprzedaż w I kwartale tego roku Grupa zanotowała w segmencie smartfonów, procesorów oraz akcesoriów i multimediów.

27 marca 2019 r. Grupa opublikowała prognozę finansową na 2019 rok. Zakłada ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 1,7 miliarda USD a 1,9 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 8,5 milionów USD a 10 milionów USD. Po opublikowaniu wyników finansowych za I kwartał tego roku ASBIS podtrzymuje prognozę finansową. Grupa rozbudowuje swój portfel marek własnych z wyższą marżą. ASBIS posiada obecnie w swoim portfolio już cztery marki własne: Prestigio, Canyon, Perenio oraz Atlantech.

Rada Dyrektorów Spółki ogłosiła 27 marca 2019 r. decyzję o rekomendacji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z wyników finansowych wypracowanych w 2018 r. Rada Dyrektorów będzie rekomendowała WZA wypłatę 0,05 USD na akcję, co daje kwotę w wysokości 2.775.000 USD. W dniu 8 maja 2019 r. WZA podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy na zaproponowanym przez Radę Dyrektorów poziomie. Dzień ustalenia dywidendy został ustalony na 21 maja 2019 r., natomiast data wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2019 r. Tym samym całościowa dywidenda z zysku za 2018 r., wraz z wypłaconą w dniu 20 grudnia 2018 roku zaliczką na poczet dywidendy wyniesie 0,10 USD na akcję, co oznacza całkowitą wypłatę w wysokości 5.550.000 USD.

Asbis: giga wyniki i nowe otwarcie 2019

WYNIKI FINANSOWE GRUPY W I KW. 2019 R. ORAZ I KW. 2018 R.

(mln USD)

I kw. 2019 I kw. 2018 Zmiana
Przychody 417,3 503,3 -17%
Zysk brutto 21,1 22,8 -7%
Zysk z działalności operacyjnej 4,6 5,3 -14%
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1,7 1,7 -1%

Marios Christou, Dyrektor Finansowy ABISc Enterprises Plc, skomentował: „Mamy za sobą dobry naszym zdaniem i zgodny z naszymi oczekiwaniami kwartał. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo spadku przychodów, nasza zyskowność pozostała na zbliżonym do I kwartału 2018 poziomie. Potwierdza to realizację naszej strategii i obietnicę, którą daliśmy rynkowi i akcjonariuszom Spółki w tym roku, a mianowicie skupieniu się na wyższych marżach niż na sprzedaży. W ubiegłym roku z powodzeniem udowodniliśmy, że ASBIS potrafi zaadoptować się do bardzo konkurencyjnego środowiska i zmieniających się warunków rynkowych, zyskując przy tym coraz większe udziały w rynku. Teraz skupiamy nasze działania na rentowności oraz wykorzystujemy wszelkie okazje prezentowane naszej Spółce.”

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Poniższa tabela przedstawia geograficzną strukturę sprzedaży w okresach trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2019 oraz 2018 roku.

  I kw. 2019 I kw. 2018
tys.
USD
% przychodów ogółem tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 205.152 49,16% 251.984 50,07%
Europa Środkowo-Wschodnia 110.538 26,49% 160.014 31,79%
Bliski Wschód i Afryka 56.822 13,62% 46.989 9,34%
Europa Zachodnia 34.869 8,36% 35.174 6,99%
Pozostałe 9.951 2,38% 9.142 1,82%
Ogółem 417.332 100% 503.303 100%

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza według krajów pozwala lepiej zrozumieć wymienione powyżej wyniki sprzedaży. Spadek w krajach byłego ZSRR jest rezultatem trendu w Rosji (+3,9% w I kw. 2019 r.), na Ukrainie (-17,3% w I kw. 2019 r.), w Kazachstanie (-44,2% w I kw. 2019 r.) oraz na Białorusi (-14,9% w I kw. 2019 r.) w porównaniu do I kw. 2018 r. Spadek sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej jest wynikiem spadku na Słowacji (-4,4% w I kw.2019  r.), w Czechach (-36,2% w I kw. 2019 r.) i w Rumuni (-38,7% w I kw. 2019 r.) w porównaniu do I kw. 2018 r.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I kw. 2019 oraz w I kw. 2018 (w tys. USD)

  I kw. 2019 I kw. 2018
  Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Rosja 83.794 Rosja 80.681
2. Ukraina 54.835 Ukraina 66.299
3. Zjednoczone Emiraty Arabskie 42.351 Kazachstan 55.022
4. Słowacja 37.736 Słowacja 39.491
5. Kazachstan 30.722 Zjednoczone Emiraty Arabskie 40.399
6. Białoruś 24.401 Białoruś 28.661
7. Czechy 15.886 Czechy 24.883
8. Holandia 13.260 Holandia 21.357
9. Rumunia 12.523 Rumunia 20.424
10. Polska 9.430 Bułgaria 12.379
11. Pozostałe 92.394 Pozostałe 113.707
  OGÓŁEM 417.332 OGÓŁEM 503.303