Asbis kontynuuje wzrosty

Asbis pokazał Q1 2018 pod znakiem znaczącego wzrostu i poprawy wszystykich istotnych wskaźników spółki. Spółka uruchomiła markę własna Perenio (IoT) oraz pogłębi zaanagażowanie w sektor marki Prestigio.

Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie wyniosły 503,3 mln USD w porównaniu do 290,2 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 73%.

W I kw. 2018 r. zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 50% do 22,8 mln USD z 15,1 mln USD w I kw. 2017 r. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w omawianym okresie o 34% do 5,3 mln USD z 4 mln USD rok wcześniej, natomiast zysk netto wzrósł ponad trzykrotnie, do 1,7 mln USD z 551 tys. USD w I kwartale 2017 r.

Strategią Grupy jest wypracowywanie jak najlepszych wyników dla swoich akcjonariuszy. W I kwartale 2018 roku wszystkie linie produktowe zwiększyły swoją sprzedaż w każdym z krajów, w których działa Spółka. Dodatkowo, w I kwartale 2018 r., ASBIS zrealizował bardzo duże zamówienia na dostawę produktów IT, co w połączeniu z ciągłym zapotrzebowaniem na produkty wiodących producentów z branży, które znalazły się w ulepszonym portfolio Grupy, doprowadziło do wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych. ASBIS kontynuuje również rozwój marek własnych na wszystkich rynkach swojej działalności.

Dodatkowo Grupa zainwestowała w linię biznesową VAD (Value Added Dealer) oraz uruchomiła nową markę własną Perenio (Internet rzeczy) oczekując, że przyniosą one wyższe marże brutto na sprzedaży.

– Mamy za sobą bardzo udany kwartał. ASBIS wykazał zdolność do wykorzystywania pojawiających się okazji, dzięki czemu wypracował znaczny wzrost wskaźników zarówno rentowności, jak i przychodów. Spółka udowodniła, że z powodzeniem potrafi zaadoptować się do konkurencyjnego środowiska i zmieniających się warunków rynkowych, co daje nam podstawy do optymistycznego spojrzenia w przyszłość. Nadal skupiamy nasze działania na rentowności oraz wykorzystujemy wszelkie okazje prezentowane naszej Spółce – skomentował Constantinos Tziamalis, Dyrektor do spraw Relacji Inwestorskich i Kredytów w ABISc Enterprises Plc.

 Prognoza 2018 podtrzymana 

27 marca 2018 r. Grupa opublikowała prognozę finansową na 2018 rok. Zakłada ona wypracowanie przychodów na poziomie pomiędzy 1,80 miliarda USD a 1,90 miliarda USD oraz zysku netto po opodatkowaniu pomiędzy 9 milionów USD a 10 milionów USD. Po opublikowaniu wyników finansowych za I kwartał tego roku ASBIS podtrzymuje prognozę finansową.

 Rada Dyrektorów Spółki ogłosiła 27 marca 2018 r. decyzję o rekomendacji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z wyników finansowych wypracowanych w 2017 r. Rada Dyrektorów będzie rekomendowała WZA wypłatę 0,06 USD na akcję, co daje całkowitą kwotę w wysokości 3.330.000 USD. W dniu 8 maja 2018 r. WZA podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy na zaproponowanym przez Radę Dyrektorów poziomie. Dzień ustalenia dywidendy został ustalony na 17 maja 2018 r., natomiast data wypłaty dywidendy na 12 czerwca 2018 r.

Poniższa tabela przedstawia geograficzną strukturę sprzedaży w okresach trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2018 r. oraz 31 marca 2017 r.

Pomimo koncentracji na regionie krajów byłego ZSRR, sprzedaż Grupy w innych regionach zanotowała podobnie wysokie dynamiki wzrostu. Sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zwiększyła się aż o 75% w I kw. 2018 r. w porównaniu do I kw. 2017 r. Sprzedaż w Europie Zachodniej w I kw. 2018 r. również wzrosła o 66% w porównaniu do I kw. 2017 r. Sprzedaż w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki zwiększyła się o 29% w I kw. 2018 r. w porównaniu do I kw. 2017 r.

Analiza według krajów potwierdza wysokie dynamiki wzrostu, które Grupie udało się osiągnąć na wszystkich kluczowych rynkach działalności. Numerem jeden według przychodów jest Rosja, gdzie Grupa zanotowała 35% wzrost rok-do-roku. Jednakże wszystkie pozostałe trzy kraje regionu byłego Związku Radzieckiego (Ukraina, Kazachstan, Białoruś) zanotowały wzrosty przychodów przekraczające 100%.

Zwiększenie sprzedaży o 24% na Słowacji miało miejsce przy jednoczesnym 60-proc. wzroście w Czechach, a 53% wzrost w Rumunii przyczynił się do wzrostu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sprzedaży w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki wzrosła o 60% głównie ze względu na ulepszone portfolio produktów lokalnej spółki zależnej.

I kwartał 2018 r. pokazał, że Grupa ASBIS nie ma problemu ze znaczącym wzrostem sprzedaży w sytuacji, gdy rynki są stabilne. Wszystkie kluczowe linie produktowe Grupy pokazały znaczące wzrosty. Liderem wzrostów w przychodach według grup produktowych, kolejny kwartał z rzędu, były smartfony z wysokim, 163-proc. wzrostem.