Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018

Na początu każdego roku Red Hat pyta swoich klientów o to, co będzie dla nich najważniejsze w nadchodzącym okresie. Firma przeprowadziła sondaż wśród ponad 400 klientów z całego świata, chcąc poznać ich priorytety na 2018 rok – najważniejsze wyzwania, podział budżetu, strategie wdrożeń chmurowych oraz plany wykorzystania nowych technologii.

Najnowsze opracowanie Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018 pokazuje jednak pewne zmiany w stosunku do poprzednich lat. Niektóre wyniki sugerują, że klienci zamierzają szerzej wykorzystywać istniejące inwestycje IT, podczas gdy inne ilustrują rolę, jaką w organizacjach odgrywają inicjatywy chmurowe.


Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018

  1. Zmienia się struktura wydatków IT. Podczas gdy w 2017 r. wydatki skupiały się na optymalizacji istniejących zasobów IT, obecnie większość respondentów planuje przeznaczyć przeważającą część budżetu przede wszystkim na integrowanie danych i aplikacji (76 proc.), ale również na dostarczanie infrastruktury i usług chmurowych (36 proc.) oraz na tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji (30 proc.).

  1. Rozwiązania chmurowe mają nadal rosnąć i dojrzewać w 2018 r. Podobnie jak w 2017 r., finansowanie infrastruktury chmurowej było wskazywane przez respondentów jako główny obszar inwestycyjny w 2018 r. (36 proc.), przy czym faworyzowane jest podejście hybrydowe i wielochmurowe. Ponadto większość organizacji (61 proc.) definiuje obecnie swoje infrastrukturalne strategie chmurowe jako hybrydowe, podczas gdy w zeszłym roku podział przebiegał pomiędzy hybrydowymi (30 proc.) a prywatnymi (38 proc.).

Choć chmura hybrydowa jest popularnym modelem przetwarzania danych firmowych, niektórzy respondenci idą o krok dalej i starają się zapewnić możliwość przenoszenia obciążeń roboczych między różnymi chmurami z wykorzystaniem strategii wielochmurowych. Około 37 proc. organizacji, które wzięły udział w sondażu, zmierza w kierunku systemów wielochmurowych – wdrażając (lub planując wdrożenie) infrastruktury wielochmurowej w 2018 roku.

  1. Modernizacja istniejących inwestycji IT jest nadal największym wyzwaniem (i priorytetem) dla wielu respondentów. Choć według sondażu z 2017 r. większość organizacji rozpoczęła cyfrową transformację, tegorocznym priorytetem dla wielu respondentów jest optymalizacja i modernizacja istniejących inwestycji IT, którą 42 proc. wskazało jako główne wyzwanie w 2018 r. Do największych wyzwań, z jakimi przyjdzie zmierzyć się organizacjom w nadchodzących miesiącach, zaliczono również zwiększenie bezpieczeństwa (47 proc.), automatyzację procesów (36 proc.) oraz integrację danych, procesów i aplikacji (26 proc.). Ponadto 31 proc. respondentów uważa, że w tym roku priorytetem będzie finansowanie modernizacji istniejących inwestycji IT.

  1. Najpierw modernizacja, następnie transformacja – czy też transformacja cyfrowa pod inną nazwą? Dziś bardzo często słychać na rynku o cyfrowej transformacji biznesu, ale czy rzeczywiście większość organizacji podejmuje tę inicjatywę? Z zebranych przez Red Hat danych wynika, że tylko 19 proc. respondentów planuje realizować zadania transformacji cyfrowej w 2018 r. Ponieważ „modernizacja istniejących zasobów IT” pozostaje jednym z głównych wyzwań (42 proc.), firma wnioskuje, że respondenci skupiają się na optymalizowaniu inwestycji i budowaniu bardziej elastycznej infrastruktury przed przystąpieniem do pełnej transformacji cyfrowej. Widać również, że organizacje wdrażają elementy transformacji cyfrowej poprzez inwestycje w integrację, infrastrukturę chmurową i nowoczesne aplikacje. Być może taka strategia świadczy o tym, że klienci korporacyjni właśnie w ten sposób dostarczają dziś bardziej nowoczesne usługi – nie czując potrzeby opatrywania ich etykietą „transformacji”.
  2. W 2018 roku wiele organizacji wciąż jest na etapie budowy swoich strategii chmurowych. Jedna trzecia respondentów twierdzi, że ich organizacje nie mają zdefiniowanej strategii chmurowej. Może to świadczyć o tym, że klienci korporacyjni nadal uważnie obserwują nieustannie ewoluujący krajobraz chmury. Natomiast liderzy IT, którzy zdefiniowali już strategię chmurową, prawdopodobnie muszą klarowniej wyartykułować ją w swojej organizacji.

http://branden.biz/index.php/2018/02/15/raport-accenture-technology-vision-2018/

  1. W 2018 roku wiele organizacji wciąż jest na etapie budowy swoich strategii chmurowych. Jedna trzecia respondentów twierdzi, że ich organizacje nie mają zdefiniowanej strategii chmurowej. Może to świadczyć o tym, że klienci korporacyjni nadal uważnie obserwują nieustannie ewoluujący krajobraz chmury. Natomiast liderzy IT, którzy zdefiniowali już strategię chmurową, prawdopodobnie muszą klarowniej wyartykułować ją w swojej organizacji.

Metodyka

Red Hat przeprowadził sondaż online we wrześniu 2017 r. w użyciem platformy TechValidate, pytając klientów o priorytety techniczne i refleksje przed zbliżającym się rokiem 2018 r. Udział w badaniu wzięli respondenci z całego świata, reprezentujący następujące regiony: Azja i Pacyfik, Europa, Bliski Wschód i Afryka, Ameryka Łacińska oraz Ameryka Północna. Najliczniej reprezentowane były duże i średnie przedsiębiorstwa (53,5 proc.). Pozostali respondenci byli zatrudnieni w małych firmach (16 proc.), firmach z listy Global 500 (10,9 proc.), instytucjach edukacyjnych (4,9 proc.), organizacjach rządowych i samorządach (4 proc.), firmach z listy Fortune 500 (4 proc.), firmach z listy S&P 500 (2 proc.), organizacjach non-profit, organizacjach członkowskich i fundacjach (2 proc.) oraz w organizacjach rządu federalnego (1,8 proc.).

Respondenci reprezentowali następujące branże: oprogramowanie, sprzęt i usługi komputerowe (19,2 proc.), usługi finansowe (10,2 proc.), telekomunikacja (9,2 proc.), administracja rządowa (7,3 proc.), opieka zdrowotna (6,2 proc.), edukacja (6 proc.), energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (5,7 proc.), handel detaliczny (5 proc.), media i rozrywka (4 proc.), przemysł lotniczo-kosmiczny i obronny (3,8 proc.), wytwórstwo przemysłowe (3,6 proc.), elektronika (3,3 proc.), usługi transportowe (3,1 proc.), motoryzacja i transport (2,6 proc.), usługi profesjonalne (2,6 proc.), organizacje non-profit, organizacje członkowskie i fundacje (2,4 proc.), produkty i usługi konsumenckie (1,7 proc.), żywność i dystrybucja hurtowa (0,007 proc.), produkty i usługi bezpieczeństwa (0,007 proc.), rolnictwo (0,004 proc.), chemia (0,004 proc.), budownictwo (.004 proc.), usługi i sprzęt ochrony środowiska (0,004 proc.), metalurgia i górnictwo (0,004 proc.), inżynieria (0,002 proc.) oraz nieruchomości (0,002 proc.).