6 nowych regulacji gospodarczych

Ocena skutków regulacji – Impact Assessment wskazuje na daleko idące skutki nowych 6 regulacji działaności gospodarczej w Polsce.

Chodzi w szczególności o nowe obowiązki antykorupcyjne dla firm, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, działalność gospodarcza w niedziele, ochrone danych osobowych (RODO) oraz skutki wdrożenia Dyrektywy Odszkodowawczej.

Digitalizacja w sądach i administracji

Czas zauważyć e-rewolucję w postępowaniach przed organami publicznymi i sądami powszechnymi, w tym w KRS, oraz skorzystać z możliwości, jakie daje składanie podpisów elektronicznych oraz już wkrótce otwarty dostęp do akt rejestrowych spółek, w tym do sprawozdań finansowych. Ważne jest zidentyfikowanie nowych szans i obowiązków, jakie wynikają z digitalizacji postępowań sądowych i administracyjnych, zastosowania podpisu elektronicznego w działalności przedsiębiorców, elektronizacji dokumentacji oraz odformalizowania obrotu prawnego w biznesie i administracji.

Nowe obowiązki antykorupcyjne dla firm

Trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. Nowe regulacje nałożą na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z zapobieganiem korupcji, w szczególności wymóg opracowania i wdrożenia kodeksu etycznego przedsiębiorstwa, polityki przyjmowania prezentów czy procedury postępowania w przypadku propozycji korupcyjnych. Zapewnią one także ochronę sygnalistów – osób zgłaszających podejrzenie popełnienia przestępstw korupcyjnych. Z punktu widzenia przedsiębiorców istotne stanie się ustalenie zakresu nowych obowiązków oraz przygotowanie i implementacja odpowiednich procedur antykorupcyjnych.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Projektowane zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych umożliwią pociąganie do odpowiedzialności karnej spółki oraz inne twory korporacyjne, w ramach których można prowadzić działalność gospodarczą. Istota nowelizacji polega na wyeliminowaniu wymogu uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Nowe przepisy zakładają podwyższenie kary pieniężnej z 5 do 30 mln zł oraz odejście od powiązania wysokości kary z wysokością przychodu osiągniętego przez podmiot zbiorowy. Możliwe będzie orzeczenie kary pieniężnej wobec podmiotu, który posiada majątek, a nie wykazuje przychodu.

Działalność gospodarcza w niedziele

Trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami, począwszy od 1 marca 2018 r. handel, z pewnymi wyjątkami, będzie dozwolony w dwie niedziele w miesiącu, w 2019 r. w jedną niedzielę w miesiącu, a od 2020 r. tylko w pojedyncze niedziele, określone w ustawie. Niezbędne jest określenie czy przewidziane ustawą restrykcje będą miały zastosowanie do działalności danej firmy, a także wprowadzenie niezbędnych zmian do dokumentacji pracowniczej, czy umów z kontrahentami.

Dane osobowe – RODO

Rok 2018 to definitywnie rok wdrożenia RODO, które powinno zasadniczo nastąpić przed 25 maja. Do tego czasu przedsiębiorcy będą musieli uporać się z szeregiem wyzwań w postaci chociażby weryfikacji i dostosowania własnych procesów biznesowych do nowych regulacji. Niezbędne będzie zaprojektowanie nowych mechanizmów pozwalających podmiotom danych realizować swoje prawa np. dostępu do danych, przenoszenia danych i szereg innych.

http://branden.biz/index.php/2017/04/03/rodo-wstepny-projekt-polskiej-regulacji/

Wdrożenie Dyrektywy Odszkodowawczej

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, która wdraża tzw. Dyrektywę Odszkodowawczą do polskiego prawa. Ustawa jest odpowiedzią na próbę ujednolicenia standardów ochrony odszkodowawczej w EU. Ponadto, rozszerza odpowiedzialność odszkodowawczą przedsiębiorstw, które naruszyły prawo konkurencji.  wprowadza m.in. domniemanie winy naruszającego i nowe rozwiązania proceduralne. Przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że naruszając prawo konkurencji musi się liczyć nie tylko z wysokimi karami administracyjnymi i stratami wizerunkowymi, ale także z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim.